Användarvillkor | WW ViktVäktarna

ViktVäktarnas® Användarvillkor

Senast uppdaterad: 24 april 2024

Viktigt för alla som vill använda produkter och tjänster eller hemsidor och appar tillhandahållna av WW Nordics AB ("ViktVäktarna").

Varför användarvillkor

Användarvillkoren (“Villkoren”) finns till för både ViktVäktarna och deras kunder och användares (“Användaren”) trygghet, här regleras vad som förväntas av både Användaren och av ViktVäktarna. Det som regleras är till exempel vem som äger vad, vad man får göra på ViktVäktarnas hemsida och app, hur betalningar ska ske och andra viktiga frågor som kan uppstå mellan ViktVäktarna och Användarna av deras produkter och tjänster. ViktVäktarna rekommenderar Användaren att noggrant läsa igenom Villkoren och spara en kopia. Det eftersom Användaren är bunden av Villkoren och ViktVäktarna uppmanar därför Användaren att hålla sig uppdaterad om innehållet i Villkoren vid varje given tidpunkt.

1. Information om WW Nordics AB och Villkoren

 • 1.1 WW Nordics AB med organisationsnummer 556165-9565, bedriver verksamhet inom Sverige. ViktVäktarna är en del av större koncern där bl.a. bolagen WW.com, LLC och WW International, Inc och ingår.
 • 1.2 Villkoren gäller för användningen av alla ViktVäktarnas produkter och tjänster som tillhandahålls i Sverige, nedan gemensamt kallade (“Tjänsten”) samt webbplatsen ”ViktVaktarna.se” och appen ViktVäktarna eller annan webbsida som riktar sig till användare i Sverige, nedan gemensamt kallade (”Webbplatsen”) och som nu eller i framtiden ägs och drivs av WW Nordics AB eller någon av WW.com, LLC, WW International, Inc. eller deras respektive dotter eller syskonbolag, nedan gemensamt kallade (”ViktVäktarna Koncernbolag”).
 • 1.3 Vid tillämpning av punkterna 10, 12, 13, 14 och 15 skall uttrycket ViktVäktarna även anses innefatta ViktVäktarna Koncernbolag; dock utan att detta i sig skall grunda ett solidariskt ansvar mellan ViktVäktarna och ViktVäktarna Koncernbolag.
 • 1.4 Utöver de bestämmelser Villkoren gäller även de bestämmelser och villkor som hålls tillgängliga i samband med tillhandahållande av Tjänsten och vad som stipuleras i punkt 19. De villkor som tillhandahålls för Tjänsten i samband med köp eller registrering ska anses utgöra en del av Villkoren. Om det skulle uppstå en konflikt mellan bestämmelserna i Villkoren och mer specifika bestämmelserna som tillhandahållits specifikt för Tjänsten vid samband med köp eller registrering ska de bestämmelserna ha företräde framför bestämmelserna Villkoren se ex. Shopens Köpvillkor samt abonnemangs och prisuppgifter vid registrering.
 • 1.5 Villkoren gäller för all användning Tjänsten och Webbplatsen. Användaren godkänner och blir bunden av Villkoren genom att slutföra anmälningsproceduren för att registrera sig som Användare, eller genom att på annat sätt använda Tjänsten eller Webbplatsen.

2. Område

 • 2.1 Endast Användare bosatta i Sverige och med giltig svensk postadress äger rätt att använda Tjänsten och bli registrerad Användare av Webbplatsen.

3. Ändring av Villkoren m.m.

 • 3.1 ViktVäktarna förbehåller sig rätten att ändra Villkoren. ViktVäktarna kommer att underrätta Användaren om ändringar i Villkoren som har betydelse för Användaren genom att anslå dessa på Webbplatsen och om möjligt skicka e-post till Användaren. En ny eller ändrad version av Villkoren träder ikraft, och gäller för all användning av Tjänsten och Webbplatsen, från den dag som ändringen anslogs på Webbplatsen eller skickas med e-post till Användaren. Genom att använda Tjänsten eller Webbplatsen efter att Användaren blivit informerad om sådana ändringar, accepterar Användaren dessa ändringar oavsett om Användaren granskat dessa eller ej.
 • 3.2 ViktVäktarna förbehåller sig rätten att modifiera eller ändra innehåll, funktion och karaktär av Tjänsten och Webbplatsen. Denna rätt inkluderar även rätten att begränsa tiden Användaren har tillgång till dessa och begränsa hur mycket Användaren får använda Tjänsten och Webbplatsen.
 • 3.3 Från tid till annan kan ViktVäktarna komplettera Villkoren med ytterligare villkor och som rör specifikt innehåll, aktiviteter, funktioner, kampanjer eller evenemang ("Ytterligare villkor"). Dessa Ytterligare villkor kommer att placeras på Webbplatsen, eller på annat sätt tillgängliggöras för Användaren i samband med det specifika innehållet, aktiviteterna, funktionerna, kampanjerna eller evenemangen. Användaren samtycker till att eventuella Ytterligare villkor kommer att utgöra en del av Villkoren. Om något i de Ytterligare villkoren strider mot Villkoren kommer de motstridiga villkoren att gälla och åsidosätta Villkoren för den delen som de är motstridiga. Det gäller om enbart om innehållet i de Ytterligare villkoren, inte rör sig om ett uppenbart misstag från ViktVäktarnas sida.

4. Användning och tillgänglighet

 • 4.1 Under förutsättning att Användaren till fullo följer bestämmelserna i Villkoren och såvida inget annat anges i Villkoren ger ViktVäktarna Användaren en icke exklusiv, icke överförbar, begränsad rätt att använda och förevisa Webbplatsen och det material som presenteras där eller material denne tagit del av via Tjänsten för sitt personliga och icke-kommersiella bruk.
 • 4.2 Användaren får inte ändra, publicera, vidarebefordra, distribuera, förevisa eller delta i överlåtelse eller försäljning, vidareutveckla eller på annat sätt kommersialisera (exempelvis i tryckt form eller på annan webbsida eller nätansluten dator), vare sig helt eller delvis, något av innehållet på Webbplatsen utan att i förväg ha erhållit ViktVäktarna skriftliga samtycke. Användaren har ingen äganderätt till material som nedladdats från Webbplatsen till Användarens egen dator.
 • 4.3 ViktVäktarna äger rätt att, efter eget gottfinnande och utan plikt att meddela Användaren i förväg, upphöra med, modifiera eller förändra Tjänsten eller Webbplatsen, utan att detta grundar någon skadeståndsskyldighet gentemot Användaren.
 • 4.4 Tillgängligheten och användandet av ViktVäktarna Tjänsten och Webbplatsen kan från tid till annan av ViktVäktarna komma att begränsas till vissa Användare eller typer av Användare av demografiska, geografiska, hälsorelaterade eller av andra skäl (se även punkt 15). ViktVäktarna äger rätt att när som helst avbryta Användarens prenumeration av sådana skäl.
 • 4.5 Tjänsten och Webbplatsen är inte avsedda för och får inte användas av barn, utan de är uteslutande till för personer som är arton (18) år eller äldre. Personer under arton (18) år äger inte rätt att använda Tjänsten eller Webbplatsen utan godkännande av ViktVäktarna.
 • 4.6 ViktVäktarna förbehåller sig rätten att begränsa eller stänga av Användarens tillgång till Tjänsten och Webbplatsen utan att i förväg meddela Användaren.
 • 4.7 Om Användaren väljer att bli en registrerad användare till Tjänsten eller Webbplatsen äger ViktVäktarna rätt att omedelbart stänga av eller radera Användarens användarkonto (”Användarkontot”), lösenord och all därtill hörande information och alla filer som finns lagrade på Användarens konto och blockera Användarens tillgång till sådan information och sådana filer och till Webbplatsen om;

  1) Användaren vid någon tidpunkt inte efterlever Villkoren eller andra villkor tillhörande Tjänsten och Webbplatsen,
  2) Användaren anger uppgifter som är osanna, inkorrekta eller ofullständiga eller om ViktVäktarna på skäliga grunder har anledning att misstänka att så är fallet.

5. Användarens förpliktelser

 • 5.1 Användaren har inte rätt att överlåta, överföra eller underlicensiera sina rättigheter enligt Villkoren. Om Användaren väljer att bli en registrerad användare får endast Användaren personligen använda Användarkontot och lösenordet; dessa gäller endast för Användarens personliga, icke-kommersiella bruk och får således inte delas.
 • 5.2 Om Användaren väljer att bli en registrerad Användare, förbinder sig Användaren att förse ViktVäktarna med de korrekta och fullständiga uppgifter som krävs för registreringen, inklusive namn, adress, telefonnummer, e-postadress och aktiv betalningsinformation som möjliggör ViktVäktarna att ta betalt för Tjänsten och Webbplatsen. Vidare samtycker Användaren till att ViktVäktarna använder och överför dessa uppgifter till tredje man i enlighet med ViktVäktarna Personuppgiftspolicy. Användaren förbinder sig att tillse att sådana uppgifter och andra uppgifter som Användaren förser ViktVäktarna med uppdateras kontinuerligt för att de ska vara korrekta och aktuella. Användaren förbinder sig vidare att inte registrera sig för mer än ett konto, skapa ett konto för någon annan eller skapa en falsk eller missledande identitet på Webbplatsen.
 • 5.3 Om Användarens konto annulleras eller upphävs av någon anledning förbinder sig Användaren att inte registrera sig igen på Webbplatsen. Om ViktVäktarna har anledning att misstänka att en Användares konto sedan tidigare har avslutats, förbehåller ViktVäktarna sig rätten att utan att meddela Användaren om detta samt avsluta eventuella nya konton som Användaren registrerar. ViktVäktarna förbehåller sig därutöver rätten att använda sig av andra förfaranden för att förhindra sådan omregistrering i enlighet med dessa Villkor eller lag.
 • 5.4 Som registrerad Användare ska Användaren hantera sitt lösenord och sina kontouppgifter konfidentiellt. Användaren ska omedelbart underrätta ViktVäktarna om denne får kännedom om eller misstänker att någon annan än Användaren använder Användarkontot eller något behörighetsbevis till Tjänsten och Webbplatsen vare sig detta är skriftligt eller ej. I sådant fall är Användaren om denne förfarit vårdslöst, ansvarig för sådan otillbörlig användning av Tjänsten och Webbplatsen upp till sjuttiotvå (72) timmar efter att Användaren har informerat Kundtjänst skriftligen om sådant säkerhetsbrott. Fram till dess ska alla avsiktsförklaringar (exempelvis ingångna avtal) som givits med användning av Användarens lösenord eller uppgifter från Användarkontot anses ha givits av Användaren, om inte Användaren kan visa att han ej förfarit vårdslöst.
 • 5.5 Användaren förbinder sig att inte överföra något material till Webbplatsen som kan innehålla virus eller något annat program som kan begränsa eller ändra funktion i mjuk- eller hårdvara. Användaren är ansvarig för och ska ersätta ViktVäktarna för eventuella skadeståndsanspråk som riktas mot ViktVäktarna till följd av Användarens avsiktliga eller grovt vårdslösa underlåtenhet att iaktta denna skyldighet.

6. Avgifter och arvoden

 • 6.1 Användaren förbinder sig att erlägga de avgifter och arvoden i samband med användandet av Tjänsten och Webbplatsen som anges i ViktVäktarna betalningsvillkor eller som överenskommits i samband med att Användaren tecknade sin prenumeration eller på annat sätt förmedlats. Förutom sådana avgifter och arvoden ska Användaren svara för sina egna kostnader för uppkoppling mot Tjänsten och Webbplatsen såsom telefonkostnader (inklusive avgifter för långväga samtal om det är tillämpbart), andra kostnader för anslutning till Internet, telefon- och datorutrustning samt tillämpliga skatter/moms.
 • 6.2 ViktVäktarna äger rätt att när som helst höja avgifter och arvoden eller att införa nya avgifter och arvoden, efter att senast trettio (30) dagar dessförinnan ha underrättat Användaren härom genom att anslå sådana ändringar på Webbplatsen eller på annat sätt informera Användaren.
 • 6.3 Genom Villkoren förbinder sig Användaren att till ViktVäktarna erlägga betalning för fasta och periodiskt återkommande avgifter och arvoden som anges på Webbplatsen eller som Användaren på annat sätt meddelats om samt eventuella skatter och andra avgifter och arvoden förknippade därmed. Betalning ska ske genom giltigt kreditkort öppet för internetköp eller annan betalningsform som från tid till annan godkänns av ViktVäktarna. Varje gång Användaren använder Tjänsten bekräftar Användaren på nytt att Användaren är införstådd med och accepterar dessa betalningsvillkor.
 • 6.4 Genom Villkoren godkänner Användaren att dennes kreditkort eller överenskommet konto som tillhör Användaren automatiskt debiteras vid faktureringsperiodens början och vid påbörjandet av varje kommande faktureringsperiod, (normalt månadsvis). ViktVäktarna förbehåller sig rätten att ändra på betalningsintervall förutsatt att Användaren informeras om detta. Avgiften för kommande faktureringsperioder kommer att bli densamma som för tidigare period förutom i fall;

  1) då avgiften ändras i enlighet med punkt 6.2 i Villkoren,
  2) då Användaren varit berättigad till rabatt men inte längre är berättigad till sådan rabatt,
  3) om avgiften ändras till följd av förändrad prenumerationstid för Användaren.
 • 6.5 Om Användaren gjort överenskomna förskottsinbetalningar för ett flertal perioder eller om Användaren varit berättigad till rabatterat pris men inte längre är berättigad till sådan rabatt, kommer Användarens prenumeration vid ingången av en förnyelseperiod att automatiskt förnyas till ViktVäktarna standardpris för en standardperiod. Om ViktVäktarna erbjuder möjlighet till överenskomna förskottsinbetalningar vid denna tidpunkt och Användaren önskar teckna sig för ytterligare förskottsinbetalningar, ska Användaren underrätta ViktVäktarna härom före utgången av den innevarande perioden för vilken Användaren tidigare betalat.
 • 6.6 Om Användaren säger upp sin prenumeration kort före utgången av en prenumerationsperiod och av förbiseende faktureras för nästkommande faktureringsperiod, ska Användaren omedelbart kontakta ViktVäktarnas Kundtjänst för återbetalning av sådana avgifter. Om Användaren använder Tjänsten under den nästkommande perioden äger Användaren inte rätt till återbetalning.

  Avgifter och arvoden återbetalas inte, med undantag av nedanstående;
  1) Användaren frånträder Villkoren i enlighet med punkt 7 eller 15 i Villkoren,
  2) Användarens prenumeration upphör före utgången av en period som Användaren erlagt betalning för, på grund av att Användaren inte uppfyller de krav som anges i punkt 4.4 i Villkoren, i vilket fall ViktVäktarna ska återbetala sådant belopp för outnyttjad period i enlighet med ViktVäktarna från tid till annan gällande återbetalningspolicy (med undantag för eventuella fasta startarvoden),
  3) Vid andra tillfällen som Viktväktarna finner lämpligt utifrån en specifik situation.

7. Ångerrätt

 • 7.1 Om Användaren köper eller registrerar sig till Tjänsten på distans gäller Distansavtalslagen (2005:59). Användaren kan således frånträda detta avtal/köp (“ångerrätt”) genom att inom fjorton (14) dagar från ångerfristen började löpa. För att göra detta ska Användaren skicka ett klart och tydligt skriftligt meddelande, se punkt 7.6 (varvid e-post anses vara skriftligt) om att denne vill frånträda sitt avtal/köp till ViktVäktarna. För att Användaren ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att denne sänder in ett meddelande att denne tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut. Ångerfristen börjar gälla den dag Användaren mottar beställningen gällande köp av vara och vid köp av tjänst den dag Användaren ingick avtalet. Ångerrätten gäller vid vara endast om varan är oanvänd och i ett oförändrat skick och vid tjänst om Användaren ej påbörjat använda den. Användaren har dock inte rätt att frånträda detta avtal om fullgörandet av Tjänsten med användarens samtycke har påbörjats under ångerfristen, exempelvis: Digital och Coach + Digital, om användaren har deltagit i en Wellness Check in eller Wellness Workshop eller om Användaren har anslutit sig till gruppen.
 • 7.2 Om Användaren frånträder detta avtal kommer ViktVäktarna att betala tillbaka alla betalningar som Användaren erlagt, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att Användaren valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans som erbjuds). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast fjorton (14) dagar från och med den dag då ViktVäktarna underrättas om Användarens beslut att frånträda avtalet. ViktVäktarna kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som Användaren använt för den inledande affärshändelsen, om inte Användaren uttryckligen kommit överens med ViktVäktarna om något annat. Återbetalningen kommer inte att kosta Användaren något. ViktVäktarna förbehåller sig rätten att vänta med återbetalningen tills varan från Användaren kommit ViktVäktarna tillhanda eller tills Användaren sänt in ett bevis på att varan återsänts, beroende på vilket som inträffar först.
 • 7.3 Användaren ska vid köp av vara återsända varan till Viktväktarna enligt de instruktioner som Användaren erhåller från ViktVäktarna, utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast fjorton (14) dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om Användaren skickar tillbaka varorna innan denna ångerfristen löpt ut. Om Användaren vid tjänsteavtal bett att Tjänsten ska börja utföras redan under ångerfristen ska du betala ett belopp som står i proportion till vad du mottagit till dess att du meddelade oss ViktVäktarna om avsikten att frånträda avtalet, jämfört med hela omfattningen av avtalet
 • 7.4 Anmälan om frånträdande, som hänvisas till i punkten 8.1 behöver inte innehålla några skäl för frånträdandet. Anmälan ska sändas till Kundservice i enlighet med de kontaktuppgifter som anges i ViktVäktarna Kontaktuppgifter.
 • 7.5 Ytterligare information om Användarens rätt att frånträda avtalet finns i den e-postbekräftelse som Användaren fått i samband med att denne tecknat sin prenumeration på Tjänsen. För mer information om ångerrätten kan du gå in på följande hemsida, https://www.konsumentverket.se/for-konsument/.
 • 7.6 Användaren kan använda följande formulär för att meddela att denna vill frånträda avtalet;
  Formulär: Jag vill härmed frånträda avtalet jag ingått med ViktVäktarna enligt mina rättigheter enligt Distansavtalslagen.
  Fullständigt namn:
  e-post:
  Adress: Anledning för frånträdet:
  Beställningsdatum:

8. Uppsägning

 • 8.1 Användaren binder normalt upp sig på en prenumeration av Tjänsten med en bindningstid om tre (3), sex (6) eller tolv (12) månader. Dessa intervaller kan dock variera och ändras av ViktVäktarna från tid till annan.
 • 8.2 Om parterna inte överenskommit om annat gäller avtalet mellan Användaren och ViktVäktarna tills vidare. För det fall att avtalet gäller tills vidare kan båda parter när som helst med sjuttiotvå (72) timmars varsel, säga upp avtalet. I de fall då parterna överenskommit om en fast avtalstid, måste en part senast sjuttiotvå (72) timmar före avtalstidens utgång säga upp avtalet annars förlängs avtalet automatiskt att gälla tills vidare. ViktVäktarna har alltid rätt att debitera fullt ut för varje påbörjad månad av Tjänsten oavsett när en uppsägning skett av Användaren. Uppsägning av Användarens avtal med ViktVäktarna kan ske muntligen eller skriftligen (varvid e-post anses vara skriftligt). Om uppsägning sker muntligt är den bara giltig om Användaren får en skriftlig bekräftelse av uppsägningen från ViktVäktarna. Se punkt 20 ViktVäktarna Kontaktuppgifter.
 • 8.3 Båda parter äger rätt att säga upp Villkoren och prenumerationer till omedelbart upphörande för det fall den andra parten bryter mot någon avtalsbestämmelse som är av väsentlig betydelse för syftet med Villkoren. ViktVäktarna äger vidare rätt att säga upp detta Användaren om:
  1) Användaren inte uppfyller de krav som framgår av punkt 5 och 10 i Villkoren,
  2) Användaren begår eller försöker begå skadebringande handling (som inte utgör avtalsbrott),
  3) ViktVäktarna inte kan debitera Användarens kreditkort eller bankkonto eller om Användaren på annat sätt inte uppfyller sin betalningsskyldighet enligt punkt 6 i Villkoren,
  4) Användaren anger uppgifter som är osanna, inkorrekta eller ofullständiga eller om ViktVäktarna på skäliga grunder har anledning att misstänka att så är fallet och Användaren inte vidtar rättelse inom av ViktVäktarna angiven rimlig tidsfrist,
  5) Om Användaren inte inom en tidsfrist bestämd av ViktVäktarna fogar sig efter annan bestämmelse i Villkoren.
 • 8.4 Istället för att säga upp Villkoren enligt punkterna 8.2 och 8.3 i Villkoren ska ViktVäktarna ha möjlighet att efter eget gottfinnande stänga av Användaren från tillgång till Tjänsten och Webbplatsen. Rätten till avstängning ska inte utgöra något hinder för ViktVäktarna att säga upp Tjänsten efter att avstängning skett. Vid uppsägning av eller avstängning enligt Villkoren har ViktVäktarna rätt att omedelbart avaktivera Användarens Användarkonto och spärra all annan tillgång till Tjänsten och Webbplatsen. Om sådan avaktivering sker före utgången av en fakturaperiod, kommer Användaren inte att erhålla någon återbetalning av outnyttjad inbetald avgift eller förskottsbelopp under sådan fakturaperiod, i enlighet med punkt 6.
 • 8.5 Om Användaren säger upp sin prenumeration på en viss del av Tjänsten, ska Villkoren även fortsättningsvis gälla för den eller de delar av Användarens prenumeration på Tjänsten som ej sagts upp. Om Användaren säger upp sin prenumeration på hela Tjänsten som Användaren prenumererat på, kommer Användaren att kvarstå som registrerad användare av Webbplatsen, såvida Användaren inte skriftligen särskilt anmäler annat (varvid e-post anses vara skriftligt) till Kundtjänst.
 • 8.6 Användaren hittar vilken prenumerationstid som gäller i sitt välkomstmail från ViktVäktarna under rubriken "Medlemskap".

9. Integritet

 • 9.1 ViktVäktarna är måna om att skydda Användarens integritet i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Alla personuppgifter som inhämtas av ViktVäktarna från Användaren genom Webbplatsen eller på annat sätt kommer att behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och enligt ViktVäktarna Personuppgiftspolicy.
 • 9.2 Mer information finns i ViktVäktarna Personuppgiftspolicy, som utgör en del av Villkoren.

10. Användargenererat innehåll

 • 10. 1 Om Användaren, självmant eller på uppmaning av ViktVäktarna, skickar eller delar material (exempelvis recept, texter, bilder, eller meddelanden m.m.) fysiskt till ViktVäktarna, digitalt till Webbplatsen eller via sociala medier (gemensamt ”Inlägg”) ger Användaren härmed ViktVäktarna en global royalty-fri, evig, oåterkallelig, överlåtbar, underlicensierbar, icke-exklusiv licens att använda och bearbeta sådana Inlägg, endast med de begränsningar av upphovsmannens ideella rätt som uttryckligen framgår av Upphovsrättslagen (1960:729) och ej kan avtalas bort. Licensen innefattar särskilt en rätt för ViktVäktarna att mångfaldigt, ändra, anpassa, publicera, vidareutveckla, distribuera, kommunicera till allmänheten, framföra och visa sådana Inlägg globalt och att inarbeta sådana Inlägg i andra verk oavsett form, media eller teknologi, oavsett syfte. Användaren godkänner att ViktVäktarna eller den de överför denna licens till har rätt att använda alla dina Inlägg utan att någon kompensation ges till Användaren eller tredje man.
 • 10.2 Inlägg du delar med dig av till ViktVäktarna kan spridas till andra Användare och till allmänheten. Detta medför att Inlägg kommer att göras tillgängliga för behandling från andra aktörer. Sådan behandling som andra aktörer genomför faller utanför ViktVäktarnas ansvar. Med undantag av vad som sägs i ViktVäktarnas Personuppgiftspolicy, erinras Användaren om att inget Inlägg är föremål för någon sekretesskyldighet från ViktVäktarnas sida och ViktVäktarna är inte ansvariga för användandet eller publicerandet av något Inlägg.
 • 10.3 Som prenumerant av Tjänsten blir Användaren automatiskt en registrerad Användare av Webbplatsen, vilket ger Användaren tillgång till vissa tjänster, erbjudanden, funktioner eller resurser på Webbplatsen som t ex möjlighet att delta i de sociala forum som finns på vår Webbplats eller använda funktionen "Kontoinställningar", denna tillgång kan även ges till Användare som använder Webbplatsen kostnadsfritt. Med ”sociala forum” menas bloggar, personliga sidor, gruppsidor, elektroniska anslagstavlor, receptutbytestjänster eller liknande aktiviteter där Användaren kan kommunicera med andra registrerade Användare av Webbplatsen eller posta eget material. Användaren delar innehåll på Webbplatsen självständigt och ansvarar själv för vad de delat i sociala forum och eventuella skador som uppkommer p.g.a. vad som delats.
 • 10.4 Användarens Inlägg och det som delas av Användaren i sociala forum är ej att anse som privat kommunikation bortsett från om vår personuppgiftspolicy stipulerar något annat. ViktVäktarna förbehåller sig rätten att kontrollera alla delar av Webbplatsen inkluderat sociala forum men har ingen skyldighet att göra detta. ViktVäktarna får vidare ta bort Inlägg såsom de finner bäst utan att informera Användaren som gjort Inlägget.
 • 10.5 Användaren garanterar att denne är ensam ägare av eller innehar rätten att överlåta upphovsrätten till allt innehåll i Inlägg som Användaren gör till ViktVäktarna eller på Webbplatsen. Användaren garanterar vidare i fall där Inlägg av bilder eller videor på människor görs att dessa har samtyckt till användandet av bilderna.
 • 10.6 Användaren åtar sig vidare att följa de regler för uppförande som anges i ViktVäktarna Uppförandekod i punkt 10.7. Användarens rätt att använda Tjänsten och Webbplatsen är beroende av att Användaren följer Villkoren och ViktVäktarnas Uppförandekod. ViktVäktarna förbehåller sig rätten efter egen bedömning stänga av Användares tillgång till Webbplatsen om de inte följer Villkoren eller Uppförandekoden.

  Uppförandekod:
  1) Användaren får inte; ladda upp, skicka e-post eller på något sätt dela innehåll som är olagligt, skadligt, hotfullt, kränkande, trakasserande, ärekränkande, vulgärt, obscent, ärekränkande, inkräktande på annans integritet, hatiskt eller rasmässigt, etniskt eller på annat sätt stötande,
  2) Skada minderåriga eller försöka inhämta information från en minderårig,
  3) Utge sig för att vara en representant för ViktVäktarna eller annat sätt förvränga sin anknytning till ViktVäktarna eller något annat företag eller individ,
  4) Försöka dölja ursprunget av delat material,
  5) Ladda upp innehåll som har med kommersiell verksamhet att göra, innehåll som normalt uppfattas som spam eller ladda upp samma innehåll upprepade gånger om och om igen där det inte är att uppfattas som nödvändigt,
  6) Efterfråga och samla in data eller göra Inlägg om andra Användare eller tredje man.

11. Länkar och produkter och tjänster från tredje man

 • 11.1 Med undantag för Tjänsten är Villkoren endast tillämpliga för Webbplatsen, och inte för andra webbsidor som ägs eller drivs av andra fysiska eller juridiska personer. ViktVäktarna eller tredje man kan tillhandahålla länkar till andra globala webbsidor eller andra informationskällor än Webbplatsen. ViktVäktarna är inte ansvariga för tillgängligheten av sådana externa webbsidor eller informationskällor och ViktVäktarna stödjer eller godkänner inte och är inte ansvariga eller skadeståndsskyldiga för material på eller från sådana webbsidor eller informationskällor, varken för direkta eller indirekta skador.
 • 11.2 Användaren kan från tid till annan ges möjlighet att beställa tjänster eller produkter från tredje man genom Webbplatsen. Alla transaktioner, angelägenheter och avtalsförhållanden avseende tjänster och produkter mellan Användaren och tredje man är uteslutande en angelägenhet mellan Användaren och sådan tredje man. ViktVäktarna ska inte anses som ett en part när Användaren ingår ett avtal med tredje man. ViktVäktarna kan således inte hållas ansvariga för något av tredje man givna, köpvillkor, betalningsvillkor, garantier, underhåll eller leveransgarantier m.m. och kommer inte heller ta ställning i uppkomna konflikter mellan Användaren och tredje man.
 • 11.3 ViktVäktarna kan använda sig av tjänster av tredje man ex. betallösningar eller andra tjänster och tredje man är oberoende av ViktVäktarna. För att kunna använda Tjänsten och Webbplatsen kan Användaren i vissa fall behöva godkänna villkor från tredje man och är skyldig att göra det om ViktVäktarna kräver detta för att kunna tillhandahålla Tjänsten eller Webbplatsen.

12. Garanti rörande Webbplatsen

 • 12.1 Webbplatsen erbjuds i befintligt skick och tillhandahålls utan några garantier. Till den del Webbplatsen innehåller funktioner som syftar till att uppnå objektiva och mätbara resultat åtar sig ViktVäktarna att inom skälig tid att korrigera eventuella brister i sådana funktioner.
 • 12.2 För det fall det föreligger bristfällig funktion är den enda påföljd som Användaren kan göra gällande, Användarens rätt att säga upp avtalet i enlighet med punkt 8.
 • 12.3 ViktVäktarna kan inte hållas ansvariga för avbrott i tillgängligheten av Tjänsten eller haveri på Webbplatsen som förorsakas av händelser utanför ViktVäktarna kontroll. Ej heller ansvarar ViktVäktarna för Användarens eventuella förlust av data till följd av händelser utanför ViktVäktarna kontroll.

13. Ansvarsbegränsning

 • 13.1 ViktVäktarna tillhandahåller Tjänsten och Webbplatsen i befintligt skick och förbehåller sig rätten att förändra Tjänsten utan föregående meddelande till dig som användare. Den information som ViktVäktarna ger till en Användare i samband med ett köp eller under tiden av en prenumeration ska inte ses som en garanti eller uttalande om en specifik användares resultat av användningen av Tjänsten och Webbplatsen.
 • 13.2 ViktVäktarna lämnar ingen garanti gällande Tjänsten och Webbplatsens funktion eller tillgänglighet och garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång av dessa. Som Användare är du medveten om att tillhandahållandet av Tjänsten och Webbplatsen kan komma att störas av ett antal faktorer utanför ViktVäktarnas kontroll. ViktVäktarnas ansvar gentemot Användaren med anledning av Villkoren är begränsat till skador som orsakats genom grov vårdslöshet från ViktVäktarna.
 • 13.3 Användaren är skyldig att hålla ViktVäktarna skadeslöst från krav som annan Användare eller tredje man kan komma att rikta mot ViktVäktarna som en följd av Användarens Användande av Tjänsten och Webbplatsen.

14. Överlåtelse och kvittning

 • 14.1 Användaren äger inte rätt att vare sig helt eller delvis till tredje man överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Villkoren. ViktVäktarna har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till annan part.
 • 14.2 Användaren är endast berättigad till kvittning av eventuella motkrav mot ​ViktVäktarna om dessa har sin grund i lagakraftvunnen dom eller accepteras av ViktVäktarna.

15. Friskrivning beträffande hälsoråd (Hälsonotis)

 • 15.1 Tjänsten och Webbplatsen är endast avsedda att hjälpa Användaren med sin egen viktminskning. ViktVäktarna är ingen medicinsk organisation och dess personal kan inte lämna Användaren medicinska råd eller ställa diagnoser och inget av materialet som tillhandahålls via Tjänsten eller Webbplatsen ska anses utgöra sådana råd eller diagnoser. Upplysningar och rapporter som lämnas av ViktVäktarna ska inte användas som en ersättning för konsultation, utvärdering eller behandling av läkare.
 • 15.2 Användaren uppmanas och rekommenderas att konsultera läkare innan försök att gå ned i vikt eller en dietkur påbörjas. Tjänsten och Webbplatsen är endast avsedda för friska vuxna personer. Tjänsten och Webbplatsen är inte avsedd för användning av minderåriga, gravida eller personer som har någon form av hälsoproblem. Sådana personer uppmanas särskilt att söka professionell medicinsk rådgivning innan någon form av viktminskningsförsök eller dietkur påbörjas. Innan påbörjandet av något viktminskningsprogram och före användandet av Tjänsten ska Användaren försäkra sig om att han/hon inte är underviktig.
 • 15.3 Vårt program är inte framtaget för gravida och ViktVäktarna tillåter inte att du blir medlem om du är gravid. Om du redan är medlem och blir gravid, rekommenderar ViktVäktarna att du avslutar ditt medlemskap, du kan när som helst under graviditeten välja att avsluta medlemskapet hos oss. Efter graviditeten är du välkommen att bli medlem hos ViktVäktarna igen. Lämplig tid för detta tas i samråd med kontakt på mödravårdscentralen.
 • 15.4 Om du och din barnmorska tycker det är lämpligt att du behåller ditt medlemskap hos ViktVäktarna, är du välkommen att göra det under följande förutsättningar:
  1) Du ska inte följa programmet från ViktVäktarna utan istället följa de råd och instruktioner du får av din kontakt på mödravårdscentralen när det gäller din vikt, mat, aktivitet, mindset, sömn m.m.
  2) Du har ett eget ansvar att inte följa ViktVäktarnas råd som står i strid med hälsovårdens rekommendationer.
 • 15.5 Mer information lämnas i ViktVäktarna Hälsonotis, som utgör en del av Villkoren.

16. Upphovsrätt och varumärken

 • 16.1 Användaren är införstådd med att Webbplatsen och allt det material som görs tillgängligt av ViktVäktarna i samband med tillhandahållandet av Tjänsten innehåller material som ägs av ViktVäktarna och ViktVäktarna Koncernbolag, att detta material är immaterialrättsligt skyddat genom upphovsrätt, databasrättigheter, patenträtt, varumärkesrätt eller andra äganderätter och att dessa rättigheter är giltiga och skyddade i alla former, media och tekniker som existerar nu eller som utvecklas i framtiden.
 • 16.2 Allt material är upphovsrättsligt skyddat under svensk upphovsrättslag och i tillämpliga fall, liknande utländsk lag och ViktVäktarna och ViktVäktarna Koncernbolag äger (eller har givits licens till) detta material samt förbättringar eller förändringar av materialet.
 • 16.3 Alla varumärken på Webbplatsen och i det material som görs tillgängligt av ViktVäktarna i samband med tillhandahållandet av Tjänsten tillhör respektive ägare. WW är firmanamnet och det registrerade varumärket som ägs av WW International, Inc. som tillsammans med andra varumärken finns representerade på Webbplatsen. ViktVäktarna ingår i samma koncern som WW.com, LLC. och WW International, Inc. och har licens att använda varumärket WW på Internet. ViktVäktarna affärspartners, leverantörer, annonsörer, sponsorer, licensgivare, kontraktspartners och andra utomstående parter kan också ha ytterligare äganderätt till material på Webbplatsen.

17. Vid avbrutet medlemskap

 • 17.1 Vid misslyckad debitering påminner ViktVäktarna Användaren om att korrigera detta först utan någon avgift. Om Användaren inte korrigerar detta kommer ViktVäktarna i normalfallet endast debitera Användaren två månadsavgifter samt aktuella avgifter enligt nedan oavsett hur lång prenumerationstid som Användaren har kvar. ViktVäktarna har i dessa fall även rätt att ta ut en fakturaavgift om Trettiofem (35) kr och avgifterna enligt punkt 17.2. ViktVäktarna förbehåller sig rätten att debitera Användaren för hela sin prenumerationstid.
 • 17.2 Vid misslyckad debitering äger ViktVäktarna rätt att debitera Användaren en påminnelseavgift om sextio (60) kr och om Användaren inte betalar efter påminnelseavgift skickats, kan en inkassokostnad om hundraåttio (180) kr enligt lagen om inkassokostnader m.m. (1981:739) komma att belasta Användaren. Om Användaren inte betalar i tid har även ViktVäktarna rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt Räntelagen (1975:635). ViktVäktarna får vidare vidta andra sedvanliga åtgärder för att få betalt för sin fordran.

18. Forum

18.1 Villkoren ska regleras och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvister mellan Användaren och ViktVäktarna ska, med uteslutande av andra forum, avgöras i svensk domstol. Det inkluderar samtliga förhållanden mellan Användaren och ViktVäktarna ex. Villkorens tillkomst, tolkning eller tillämpning.

18.2 Om någon bestämmelse i Villkoren blir olaglig, ogiltig eller av annan anledning blir verkningslös ska sådan bestämmelse anses som åtskild från Villkorens övriga bestämmelser och sådant åtskiljande ska inte påverka giltigheten och verkställigheten av de återstående bestämmelserna. En eventuell ogiltig bestämmelse ska ersättas med en ny giltig bestämmelse som uppnår samma ekonomiska resultat mellan parterna.

19. Villkorens omfattning

 • 19.1 Villkoren utgör tillsammans med ViktVäktarna Personuppgiftspolicy, Betalningsvillkor, Uppförandekod, Hälsonotis, Shopens Köpvillkor, Ytterligare villkor, eventuella bestämmelser och villkor som hålls tillgängliga i samband med köp eller tillhandahållande av Tjänsten och andra villkor som hålls tillgängliga för Användaren via Webbplatsen, det fullständiga avtalet mellan Användaren och ViktVäktarna.
 • 19.2 Som konsument har du som Användare rättigheter enligt gällande konsumentskyddslagstiftning, dessa Villkor påverkar inte dessa rättigheter.

20. Kontaktuppgifter

 • 20.1 För att komma i kontakt med ViktVäktarna som Användare se kontakta oss fliken på Webbplatsen eller använd någon av följande kontaktuppgifter;

  Telefon: 010-110 43 43
  e-post: info@viktväktarna.se

  Besöksadress: ViktVäktarna, Arenagatan 8B, 215 33 Malmö
  Postadress: ViktVäktarna, Box 31001 200 49 Malmö​