ViktVäktarna | Regler & Villkor | WW ViktVäktarna

Användarvillkor för WW ViktVäktarna Webbplats

1. Villkorens omfattning

1.1 Dessa användarvillkor (”Användarvillkoren”) gäller för användningen av webbplatsen ”ViktVaktarna.se” eller annan webbsida som riktar sig till användare i Sverige (nedan gemensamt kallade ”Webbplatsen” respektive ”Användaren”) och som nu eller i framtiden ägs och drivs av Weight Watchers Sweden ViktVäktarna Aktiebolag (”WW ViktVäktarna”) eller någon av WeightWatchers.com, Inc., WW International, Inc. eller deras respektive dotter- eller syskonbolag (nedan gemensamt kallade ”WW ViktVäktarna Koncernbolag”). Vid tillämpning av punkterna 6, 8, 9, 10 och 11 skall uttrycket WW ViktVäktarna även anses innefatta ViktVäktarna Koncernbolag; dock utan att detta i sig skall grunda ett solidariskt ansvar mellan WW ViktVäktarna och ViktVäktarna Koncernbolag

1.2 Dessa Användarvillkor, inklusive de bestämmelser och villkor som hänvisas till i punkten 14.3, gäller för all användning av Webbplatsen. Användaren blir bunden av dessa Användarvillkor antingen genom att slutföra anmälningsproceduren för att bli en registrerad användare eller genom att på annat sätt använda Webbplatsen.

1.3 Endast användare bosatta i Sverige och med giltig svensk postadress äger rätt att använda Webbplatsen

1.4 WW  ViktVäktarna förbehåller sig rätten att ändra dessa Användarvillkor. WW ViktVäktarna kommer att underrätta Användaren om ändringar i Användarvillkoren genom att anslå dessa på Webbplatsen eller på annat lämpligt sätt. En ny eller ändrad version av dessa Användarvillkor träder ikraft på och gäller för all användning av Webbplatsen från den dag ändringen anslogs på Webbplatsen. Genom att använda Webbplatsen efter att Användaren blivit informerad om sådana ändringar, accepterar Andvändaren dessa ändringar oavsett om Användaren granskat dessa eller ej.

2. Användning och tillgänglighet

2.1 Under förutsättning att Användaren till fullo följer bestämmelserna i dessa Användarvillkor och såvida inget annat anges i dessa Användarvillkor ger WW ViktVäktarna Användaren en icke exklusiv, icke överförbar, begränsad rätt att använda och förevisa Webbplatsen och det material som presenteras där för sitt personliga och icke-kommersiella bruk.

2.2 Användaren får inte ändra, publicera, vidarebefordra, distribuera, förevisa eller delta i överlåtelse eller försäljning, vidareutveckla eller på annat sätt kommersialisera (exempelvis i tryckt form eller på annan webbsida eller nätansluten dator), vare sig helt eller delvis, något av innehållet på Webbplatsen utan att i förväg ha erhållit WW ViktVäktarna skriftliga samtycke. Användaren har ingen äganderätt till material som nedladdats från Webbplatsen till Användarens egen dator.

2.3 WW ViktVäktarna äger rätt att, efter eget gottfinnande och utan plikt att meddela Användaren i förväg, upphöra med, modifiera eller förändra Webbplatsen, utan att detta grundar någon skadeståndsskyldighet gentemot Användaren.

2.4 Webbplatsen är inte avsedda för och får inte användas av barn. Webbplatsen är uteslutande till för personer som är 18 år eller äldre. Personer under 18 år äger inte rätt att använda Webbplatsen.

3. Användarens förpliktelser

3.1 Användaren har inte rätt att överlåta, överföra eller underlicensiera sina rättigheter enligt dessa Användarvillkor. Om Användaren väljer att bli en registrerad användare får endast Användaren personligen använda användarkontot och lösenordet; dessa gäller endast för Användarens personliga, icke-kommersiella bruk och får således inte delas med någon annan.

3.2 Om Användaren väljer att bli en registrerad användare, förbinder sig Användaren att förse WW ViktVäktarna med de korrekta och fullständiga uppgifter som krävs för registreringen, inklusive namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Vidare skall Användaren samtycka till att WW ViktVäktarna använder överför dessa uppgifter till tredje man i enlighet med WW ViktVäktarna Personuppgiftspolicy. Användaren förbinder sig att tillse att sådana uppgifter och andra uppgifter som Användaren förser WW ViktVäktarna med, uppdateras kontinuerligt så att dessa är korrekta och aktuella. Användaren förbinder sig vidare att inte registrera sig för mer än ett konto, skapa ett konto för någon annan eller skapa en falsk eller missledande identitet på Webbplatsen.Om Användarens konto annulleras eller upphävs av någon anledning förbinder sig Användaren att inte registrera sig igen på Webbplatsen med användandet av ett annat namn eller på något annat sätt. Om WW ViktVäktarna har anledning att anta att en Användares konto sedan tidigare har avslutats, så förbehåller WW ViktVäktarna sig rätten att, utan att meddela Användaren därom, avsluta eventuella nya konton som Användaren registrerar. WW ViktVäktarna förbehåller sig därutöver rätten att använda sig av andra förfaranden för att förhindra sådan omregistrering i enlighet med dessa Användarvillkor eller lag.

3.3 Som registrerad användare skall Användaren hantera sitt lösenord och sina kontouppgifter konfidentiellt. Användaren skall omedelbart underrätta WW ViktVäktarna om han får kännedom om eller misstänker att någon annan än Användaren använder användarkontot. I sådant fall är Användaren, om denne förfarit vårdslöst, ansvarig för sådan otillbörlig användning av Webbplatsen. Fram till dess skall alla avsiktsförklaringar (exempelvis ingångna avtal) som givits med användning av Användarens lösenord och kontouppgifter anses ha givits av Användaren, om inte Användaren kan visa att han ej förfarit vårdslöst.

3.4 Användaren förbinder sig att inte överföra något material till Webbplatsen som kan innehålla virus eller något annat program som kan begränsa funktion i mjuk- eller hårdvara (se WW ViktVäktarna Uppförandekod). Användaren är ansvarig för och skall ersätta WW ViktVäktarna för eventuella skadeståndsanspråk som riktas mot WW ViktVäktarna till följd av Användarens avsiktliga eller grovt vårdslösa underlåtenhet att iaktta denna skyldighet.

4. Uppsägning

4.1 WW ViktVäktarna förbehåller sig rätten att begränsa eller stänga av Användarens tillgång till Webbplatsen, utan att i förväg meddela Användaren.

4.2 Om Användaren väljer att bli en registrerad användare äger WW ViktVäktarna rätt att omedelbart stänga av eller radera Användarens användarkonto, lösenord och all därtill hörande information och alla filer som finns lagrade på Användarens konto och/eller blockera Användarens tillgång till sådan information och sådana filer och till Webbplatsen om:

  • Användaren vid någon tidpunkt inte efterlever dessa Användarvillkor, eller särskilt om
  • Användaren anger uppgifter som är osanna, inkorrekta eller ofullständiga eller om WW ViktVäktarna på skäliga grunder har anledning att misstänka att så är fallet.
5. Integritet

WW ViktVäktarna är måna om att skydda Användarens integritet och säkerhet. Alla personliga data som inhämtas av WW ViktVäktarna från Användaren kommer att behandlas enligt WW ViktVäktarna Personuppgiftspolicy, som utgör en del av dessa Användarvillkor. Genom att acceptera villkoren i dessa Användarvillkor, samtycker Användaren till att hans personliga data används och behandlas i enlighet med WW ViktVäktarnas Personuppgiftspolicy.

6. Material som Användaren skickat till Webbplatsen

6.1 Om Användaren, självmant eller på uppmaning av WW ViktVäktarna, skickar material (exempelvis recept eller meddelanden) till WW ViktVäktarna eller till Webbplatsen (gemensamt ”Inlägg”) ger Användaren härmed WW ViktVäktarna en royalty-fri, evig, oåterkallelig, överlåtbar, sublicensierbar, icke-exklusiv licens att använda och bearbeta sådana Inlägg med de begränsningar som framgår av Upphovsrättslagen (1960:729). Licensen innefattar särskilt en rätt för WW ViktVäktarna att mångfaldiga, ändra, anpassa, publicera, vidareutveckla, distribuera, kommunicera till allmänheten, framföra och visa sådana Inlägg globalt och att inarbeta sådana Inlägg i andra verk oavsett form, media eller teknologi, i vilket syfte som helst.

6.2 Användaren ger härmed också andra användare tillgång till, och rätten att se, lagra och mångfaldiga Inlägg som Användaren har tillgängliggjort på Webbplatsen. Användaren behåller dock rättigheterna knutna till Inlägget. Med undantag av vad som sägs i WW ViktVäktarnas Personuppgiftspolicy, erinras Användaren om att inget Inlägg är föremål för någon sekretesskyldighet från WW ViktVäktarnas sida och WW ViktVäktarna är inte ansvariga för användandet eller publicerandet av något Inlägg.

7. Länkar och produkter och tjänster från tredje man på Webbplatsen

7.1 Dessa Användarvillkor är endast tillämpligt för Webbplatsen och inte för andra webbsidor som ägs eller drivs av andra fysiska eller juridiska personer. WW ViktVäktarna eller tredje part kan tillhandahålla länkar till andra globala webbsidor eller andra informationskällor än Webbplatsen. WW ViktVäktarna är inte ansvariga för tillgängligheten av sådana externa webbsidor eller informationskällor och WW ViktVäktarna stödjer eller godkänner inte och är inte ansvariga eller skadeståndskyldiga för material på eller från sådana webbsidor eller informationskällor.

7.2 Användaren kan från tid till annan ges möjlighet att beställa tjänster eller produkter från tredje man genom Webbplatsen. Alla transaktioner och angelägenheter avseende tjänster och produkter mellan Användaren och tredje man är uteslutande en angelägenhet mellan Användaren och sådan tredje man.

8. Garanti

8.1 Till den del Webbplatsen innehåller funktioner som syftar till att uppnå objektiva och mätbara resultat åtar sig WW ViktVäktarna att inom skälig tid söka korrigera eventuella brister i sådana funktioner. Användaren har dock ingen rätt att rikta några anspråk mot WW ViktVäktarna grundat på sådan bristfällig funktion.

8.2 WW ViktVäktarna garanterar inte avbrottsfri tillgång av Webbplatsen och kan inte hållas ansvariga för avbrott i tillgängligheten eller haveri på Webbplatsen som förorsakas av händelser utanför WW ViktVäktarna kontroll. Ej heller ansvarar WW ViktVäktarna för Användarens eventuella förlust av data till följd av händelser utanför WW ViktVäktarna kontroll.

9. Ansvarsbegränsning

9.1 WW ViktVäktarnas ansvar gentemot Användaren i anledning av dessa Användarvillkor är begränsat till skador som orsakats genom grov vårdslöshet från WW ViktVäktarnas sida. Under förutsättning att WW ViktVäktarna inte agerat med grov vårdslöshet, ansvarar WW ViktVäktarna inte heller för (a) förlust, skada eller annan konsekvens som kan drabba Användaren på grund av fördröjda, förstörda eller förvanskade data, avbrott, icke levererade data, felaktigt levererade data eller liknande händelser, eller (b) konsekvenser som kan drabba Användare om en annan användare – medvetet eller omedvetet - skaffar sig tillgång till någons dataresurser och stör eller försvårar informationsöverföring.

9.2 Användaren är skyldig att hålla WW ViktVäktarna skadeslöst från varje krav som annan användare eller tredje man kan komma att rikta mot WW ViktVäktarna som en följd av Användarens användande av Webbplatsen.

10. Överlåtelse och kvittning

10.1 WW ViktVäktarna har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Användarvillkor.

10.2 Användaren är endast berättigad till kvittning av eventuella motkrav mot WW ViktVäktarna om dessa har sin grund i lagakraftvunnen dom eller accepteras av WW ViktVäktarna.

11. Friskrivning beträffande hälsoråd

11.1 Webbplatsen är endast avsedd att hjälpa Användaren med sin egen viktminskning. WW ViktVäktarna är ingen medicinsk organisation och dess personal kan inte lämna Användaren medicinska råd eller ställa diagnoser, och inget av materialet på Webbplatsen skall anses utgöra sådana råd eller diagnoser. Upplysningar och rapporter som lämnas av WW ViktVäktarna skall inte användas som en ersättning för konsultation, utvärdering eller behandling av läkare.

11.2 Användaren uppmanas och rekommenderas att konsultera läkare innan försök att gå ned i vikt eller en dietkur påbörjas. Webbplatsen är endast avsedd för friska vuxna personer. Webbplatsen är inte avsedd för användning av minderåriga eller personer som har någon form av hälsoproblem. Sådana personer uppmanas särskilt att söka professionell medicinsk rådgivning innan någon form av viktminskningsförsök eller dietkur påbörjas. Innan påbörjandet av något viktminskningsprogram skall Användaren försäkra sig om att han/hon inte är underviktig.

11.3 Vårt program är inte framtaget för gravida och WW ViktVäktarna tillåter inte att du blir medlem om du är gravid. Om du redan är medlem och blir gravid:

  • Vi rekommenderar att du avslutar ditt medlemskap, du kan när som helst under graviditeten välja att avsluta medlemskapet hos oss. Efter graviditeten är du välkommen att bli medlem hos WW ViktVäktarna igen. Lämplig tid för detta tas i samråd med kontakt på mödravårdscentralen.
  • Om du och din barnmorska tycker det är lämpligt att du behåller ditt medlemskap hos WW ViktVäktarna, är du välkommen att göra det under följande förutsättningar:
    Du ska inte följa programmet från WW ViktVäktarna utan istället följa de råd och instruktioner du får av din kontakt på MVC när det gäller din vikt, mat, aktivitet, mindset och sömn.

11.4 Mer information lämnas i WW ViktVäktarna Hälsonotis, som utgör en del av dessa Användarvillkor.

12. Registrerade användare

12.1 Användaren kan kostnadsfritt anmäla sig som registrerad användare av Webbplatsen. Det finns inget krav på att anmäla sig som registrerad användare, dock kan en utebliven registrering medföra att Användaren inte får tillgång till vissa produkter, erbjudanden, funktioner eller resurser på Webbplatsen. Vidare måste Användaren registrera sig i enlighet med de anvisningar som finns på Webbplatsen för att kunna delta i och bidra till de Sociala Forum som finns på Webbplatsen eller för att använda funktionen "Kontoinställningar". Med ”Sociala Forum” menas bloggar, personliga sidor, gruppsidor, elektroniska anslagstavlor, receptutbytestjänster eller liknande aktiviteter där Användaren kan kommunicera med andra registrerade användare av Webbplatsen.

12.2 Användaren åtar sig att följa de regler för uppförande som anges i WW ViktVäktarna Uppförandekod.

13. Upphovsrätt och varumärken

13.1 Användaren är införstådd med att Webbplatsen innehåller material som ägs av WW ViktVäktarna och/eller WW ViktVäktarna Koncernbolag, att detta material är immaterialrättsligt skyddat genom upphovsrätt, databasrättigheter, patenträtt, varumärkesrätt och/eller andra äganderätter och att dessa rättigheter är giltiga och skyddade i alla former, media och tekniker som existerar nu eller som utvecklas i framtiden.

13.2 Allt material är upphovsrättsligt skyddat under svensk upphovsrättslag (och, i tillämpliga fall, liknande utländsk lag) och WW ViktVäktarna och/eller WW ViktVäktarna Koncernbolag äger (eller har givits licens till) upphovsrätt i urvalet, sammanställningen, presentationen och förbättringen av sådant material.13.3 Alla varumärken på Webbplatsen tillhör respektive ägare. WW är firmanamnet och det registrerade varumärket som ägs av WW International, Inc. som tillsammans med andra varumärken finns representerade på Webbplatsen. WW ViktVäktarna är ett dotterbolag till WeightWatchers.com, Inc. och WW International, Inc. och har licens att använda varumärket WW på Internet. WW ViktVäktarna affärspartners, leverantörer, annonsörer, sponsorer, licensgivare, kontraktspartners och andra utomstående parter kan också ha ytterligare äganderätt till material på Webbplatsen.

14. Övrigt

14.1 Dessa Användarvillkor skall regleras och tolkas i enlighet med svensk materiell lag. Tvister i anledning av Användarens användning av Webbplatsen eller dessa Användarvillkors tillkomst, tolkning eller tillämpning skall, med uteslutande av andra forum, avgöras i svensk domstol.

14.2 Om någon bestämmelse i dessa Användarvillkor blir olaglig, ogiltig eller av annan anledning blir verkningslös skall sådan bestämmelse anses som åtskild från Användarvillkorens övriga bestämmelser och sådant åtskiljande skall inte påverka giltigheten och verkställigheten av de återstående bestämmelserna. I sådant fall skall den ogiltiga bestämmelsen ersättas med en giltig bestämmelse som parterna skulle ha enats om för att uppnå samma resultat, såväl ekonomiskt som i övrigt.

14.3 Dessa Användarvillkor utgör tillsammans med WW ViktVäktarna Personuppgiftspolicy, WW ViktVäktarna Användaravtal (om tillämpligt), Uppförandekod samt Hälsonotisen det fullständiga avtalet mellan Användaren och WW ViktVäktarna. Om Användaren väljer att prenumerera på WW ViktVäktarna tjänster och det uppstår någon motstridighet mellan innehållet i dessa Användarvillkor och innehållet i WW ViktVäktarna Användaravtal skall WW ViktVäktarna Användaravtal äga företräde.

Senast uppdaterad 29 mars 2021