Android SE eula | WW ViktVäktarna

ViktVäktarnas programvaruavtal

Detta avtal (detta "Avtal") är ett juridiskt avtal mellan dig och WW Nordics AB, å dess och dess samarbetspartners vägnar (tillsammans kallat "ViktVäktarna", "vi", "oss" eller "vår"). Detta avtal styr din användning av ViktVäktarnas programvara ("Programmet") du valt att ladda ner och använda i din mobilenhet ("Handhållna enheter"). Genom att acceptera detta avtal och/eller använda programvaran går du med på att bindas av detta avtal.

Om du abonnerar på en kostnadsbaserad produkt (som ViktVäktarna Digital eller ViktVäktarna E-redskap) eller på månadskortet+ (tillsammans kallat "Abonnemangserbjudanden"), gäller detta avtal utöver det aktuella abonnemangsavtalet som styr ditt abonnemang och finns på https://www.viktvaktarna.se/se/anvandaravtal-medlemmar ("Abonnemangsavtalet") och alla villkor och bestämmelser skall fortsätta gälla om inte motsatsen tydligt framkommer nedan. Villkoren i ditt abonnemangsavtal som gäller det aktuella abonnemangserbjudandet skall gälla programvaran, oavsett om du betalt eller inte betalt en extra avgift för ditt abonnemang för att få programvaran. Vi kan, efter eget godtycke, ändra, modifiera, lägga till eller ta bort bestämmelser när som helst i detta programvaruavtal. Genom att använda programvaran efter att vi publicerat ändringar i detta avtal eller på annat sätt meddelar dig om sådana ändringar, går du med på att acceptera dessa ändringar, oavsett om du läst dem eller inte. Om du inte accepterar detta avtal bör du inte använda vår programvara.

Vårt mål är att skydda din privata information och säkerhet. För mer information kan du läsa vår Personuppgiftspolicy som finns på https://www.viktvaktarna.se/se/personuppgiftspolicy , och som även finns med i detta avtal.

1. Produktlicens

A. Programvaran tillhandahålls dig under licens. Din användning av programvaran och all diet- eller annan information eller data som laddats ner av eller i samband med programvaran ("Informationen") faller under och begränsas av licensvillkoren nedan.

B. Vi ger dig en begränsad icke-exklusiv, icke-överföringsbar licens att använda programvaran och informationen som faller under villkoren och bestämmelserna i detta avtal. Du får: (a) endast använda programvaran och informationen för personliga, icke-kommersiella syften; (b) endast läsa informationen på den handhållna enhetens skärm; och (c) göra en kopia av programvaran och informationen för backup, arkivering, förutsatt att sådan kopia innehåller all ursprunglig äganderättsinformation som medföljer eller på annat sätt relaterar till sådan programvara och information.

Detta avtal styr också alla programvaruuppgraderingar som tillhandahålls av ViktVäktarna vilka ersätter och/eller kompletterar den ursprungliga programvaran, om inte sådana uppgraderingar har en separat licens, då den licensen kommer att gälla. Tillverkaren av dina handhållna enheter, leverantören av systemprogramvara för dina handhållna enheter och/eller din mobiloperatör ansvarar inte för att tillhandahålla uppdateringar, underhåll eller support för programvaran till dig.

C. Du får inte använda eller låta andra använda programvaran eller informationen förutom enligt villkoren som anges nedan. Du får inte, utan att begränsa innebörden i den föregående meningen, tillåta någon att: (a) använda programvaran eller någon handhållen enhet du inte äger eller kontrollerar; (b) använda programvaran eller informationen för servicebyrå, tidsdelning eller liknande syften; (c) modifiera, översätta, återprogrammera, demontera, försöka hämta källkoden, dekonstruera (förutom i den grad som denna begränsning uttryckligen förbjuds i lag), modifiera eller skapa härledda arbeten grundat på programvaran eller informationen; (d) kopiera programvaran eller informationen (förutom i den grad det tillåts ovan), uppdateringar eller någon del därav; (e) hyra ut, leasa, sälja, erbjuda till försäljning, distribuera, eller på annat sätt överföra rättigheter för programvaran eller informationen; (f) utveckla, sälja eller distribuera programvaror som integrerar med programvaran eller använder informationen på annat sätt; (g) ta bort äganderättsinformation eller etiketter på eller relaterande till programvaran eller informationen; eller (h) använda programvaran eller informationen på något sätt som kan skada någon webbsajt vi äger eller driver nu eller i framtiden, inklusive men inte begränsat till ViktVäktarnas webbsajt på https://www.viktvaktarna.se ("Webbsajten") eller på annat sätt stör någon parts användning av webbsajten.

D. Du godkänner att du måste vara en aktuell abonnent på någon av våra abonnemangserbjudanden för att få tillgång till abonnentfunktioner i programvaran.

E. Alla rättigheter, befogenheter och intressen i och för programvaran och informationen (inklusive men utan begränsning till alla intellektuella äganderättigheter) skall fortsättningsvis vara våra och/eller våra leverantörers och licenstagares. Utan att begränsa det föregående, är programvaran och informationen skyddad av copyrightlagar i USA och internationella copyrightavtal, samt andra äganderättigheter.

F. För att använda eller få tillgång till programvaran är du medborgare i Sverige eller bosatt med giltig postadress i Sverige.

2. Upphörande

Du godkänner att vi har rätt att begränsa tillgång till, avbryta och/eller på annat sätt modifiera programvaran av vilken som helst orsak, inklusive men inte begränsat till brott mot bestämmelser i det aktuella abonnemangsavtalet, villkoren och bestämmelserna som gäller för användning av webbsajten eller detta programvaruavtal. Om du abonnerar på ett abonnemangserbjudande, kommer din licens för tillgång till abonnemangsfunktionerna för programvaran automatiskt att upphöra vid abonnemangsavtalets slut eller avbrytande av aktuellt abonnemangserbjudande. Vid upphörande måste du radera alla kopior av programvaran och informationen.

3. Ytterligare garantidementier

OBSERVERA FÖLJANDE VIKTIGA GARANTIDEMENTIER:

PROGRAMVARA OCH INFORMATION TILLHANDAHÅLLES I “BEFINTLIGT SKICK” OCH UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. VI, ALLA VÅRA DOTTERBOLAG, ALLA VÅRA ELLER DERAS LICENSGIVARE, LICENSTAGARE, TJÄNSTELEVERANTÖRER ELLER ANDRA LEVERANTÖRER INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, TILLVERKAREN AV DINA HANDHÅLLNA ENHETER, LEVERANTÖREN AV SYSTEMPROGRAMVARAN FÖR DINA HANDHÅLLNA ENHETER OCH/ELLER DIN MOBILOPERATÖR, OCH ALLA DERAS RESPEKTIVE DOTTERBOLAG OCH LEVERANTÖRER (”DISTRIBUTÖRER”) DEMENTERAR ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, GARANTIER FÖR TITEL ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER GÄLLANDE FÖRSÄLJNINGSBARHET, LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL, TITEL, KOMPATIBILITET, SÄKERHET, EXAKTHET OCH ICKE-INTRÅNG.

INGEN AV DISTRIBUTÖRERNA GARANTERAR ATT PROGRAMVARA ELLER DATA KOMMER ATT VARA UTAN AVBROTT ELLER FELFRI ELLER ATT FELAKTIGHETER KOMMER ATT ÅTGÄRDAS.

DIN NEDLADDNING OCH ANVÄNDNING AV PROGRAMVARA OCH INFORMATION ÄR HELT PÅ EGEN RISK OCH DU ÄR SJÄLV ENSAMT ANSVARIG FÖR EVENTUELLA SKADOR PÅ DITT DATORSYSTEM ELLERHANDHÅLLNA ENHET ELLER FÖRLUST AV DATA SOM BEROR PÅ SÅDAN ANVÄNDNING.

INGEN AV DISTRIBUTÖRERNA GARANTERAR ELLER GÖR NÅGRA UTFÄSTELSER GÄLLANDE ANVÄNDNING ELLER RESULTAT AV ANVÄNDNING AV PROGRAMVARA ELLER DATA VAD GÄLLER DESS RIKTIGHET, EXAKTHET, PÅLITLIGHET ELLER ANNAT.

4. Export och andra lagar

Du får inte använda programvaran eller informationen om det innebär överträdelse av federala, statliga eller andra tillämpliga lagar. Utan att begränsa det föregående, programvaran och informationen kan falla under USA:s och andra exportkontrollagar, och du samtycker till att strikt följa alla sådana lagar som gäller nu eller i framtiden. Speciellt, men utan begränsning, får du inte exportera eller omexportera programvaran: (a) till något land USA handelsbojkottat eller (b) till någon på USA:s finansdepartements lista över särskilt designerade medborgare eller USA:s handelsdepartements lista över avvisade personer eller entiteter. Genom att använda programvaran uppger du och garanterar att du inte befinner dig i ett sådant land eller finns på sådan lista. Du går också med på att inte använda dessa produkter i andra syften som är förbjuds i USA eller andra tillämpliga lagar, inklusive, men utan begränsning till utveckling, design, tillverkning eller produktion av missiler, kärn-, kemiska eller biologiska vapen.

5. Tredjeparts förmånstagare

Var och en av tillverkarna av dina handhållna enheter och/eller leverantörer av systemprogramvara för dina handhållna enheter är en tredjeparts förmånstagare till detta avtal. När du godkänner detta avtal kommer sådana parter att ha rätt (och kommer att anses ha accepterat rättigheten) att upprätthålla detta avtal gentemot dig som en tredjeparts förmånstagare av detta avtal gällande programvaran.

6. Produktfrågor, kommentarer, krav och kontaktinformation 

Vi, och inte Apple, ansvarar för att hantera frågor, kommentarer eller krav gällande programvaran och/eller din användning av programvaran, inklusive men inte begränsat till: (a) produktskadeståndskrav; (b) påvisning att programvaran inte överensstämmer med gällande rättsliga krav; och (c) krav som uppstår vid konsumentskydd eller liknande lagstiftning. Om du har kommentarer eller frågor, kontakta ViktVäktarna på:

WW Nordics AB
Box 31001,
SE-200 49 Malmö, Sweden
Attn: Kundtjänst
E-post: info@viktvaktarna.se

7. Gällande lagar och val av forum

Detta Avtal skall regleras och tolkas i enlighet med svensk materiell lag. Tvister i anledning av detta Avtals tillkomst, tolkning eller tillämpning skall, med uteslutande av andra forum, avgöras i svensk domstol.

8. Övriga villkor

Vid åtgärder mot oss på grund av användning av denna programvara skall den vinnande parten ha rätt att få ersättning för alla juridiska kostnader som uppkommit i samband med åtgärden, inklusive men inte begränsat till dess kostnader, både skattepliktiga och icke skattepliktiga, samt rimliga advokatkostnader.

Om någon bestämmelse i dessa villkor är olaglig, utan laga kraft, eller inte går att driva igenom av någon orsak, skall den bestämmelsen kunna elimineras från dessa villkor och skall inte påverka giltigheten eller den laga kraften i de återstående bestämmelserna.

(Senast ändrad den 2012-08-23)