Vinterutmaning 2023 - Terms of conditions | WW ViktVäktarna

Användarvillkor för Vinterutmaningen 2023

Uppdaterad 2023 01 15

Villkor för deltagande

Villkor för deltagande i Vinterutmaningen 2023, (nedan kallad "utmaningen")

1. Arrangör och tävlingsperiod

Utmaningen arrangeras av ViktVäktarna®, WW Nordics AB, Hyllie Boulevard 17, 215 32 Malmö (nedan kallade "ViktVäktarna" ).

Vinterutmaningen startar i vår Community den 16 januari och pågår i fyra veckor t o m söndagen den 12 februari (hädanefter kallad "tävlingsperiod"). Varje vecka utser vi fem (5) vinnare, samt när tävlingsperioden är slut utser vi en slutlig vinnare som vinner ett större pris (för pris, se nedan)

2. Allmänt

Genom att delta i tävlingen accepterar deltagaren dessa Villkor för deltagande och erkänner dem som bindande.

ViktVäktarna förbehåller sig rätten att utesluta deltagare som bryter mot dessa Villkor. Dessutom förbehåller sig ViktVäktarna rätten att, och i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, utkräva skadestånd från alla personer som försöker avbryta tävlingen eller skada, manipulera eller förstöra någon av de webbplatser eller applikationer som används för tävlingen.

Eventuella frågor, kommentarer eller klagomål ska skickas direkt till ViktVäktarna via info@viktvaktarna.se.

3. Deltagande och vinst

3.1 Deltagande

Deltagare behöver ha ett e-postkonto, internetåtkomst och tillgång till en iOS- eller Android-smartphone eller en kompatibel mobil enhet för att delta i tävlingen. Detta eftersom tävlingen sker i vår Community i Appen.

Tävlingen är öppen för alla medlemmar som är minst 18 år och har sin hemvist i Sverige.

Tävlingen pågår under fyra veckor fr o m den 16 januari t o m den 12 februari 2023. Varje vecka utses fem vinnare som har genomfört utmaningen för respektive vecka samt gjort inlägg med #vinter2023 i vår community.

Anställda hos ViktVäktarna och företag anslutna till ViktVäktarna och deras familjer är uteslutna från deltagande. Deltagande i någon annans namn är inte tillåtet.

Deltagande i tävlingen är endast möjligt i vår Community i appen.

Bidragen (kombination av bild och text) får inte innehålla något olagligt innehåll såsom förolämpningar, falska fakta, konkurrens, varumärkes- eller upphovsrättsbrott.

3.2 Vinst

Varje tisdag efter slutförd tävlingsvecka utser vi fem lyckliga vinnare av ett presentkort på GoGift värt 500 kronor. I slutet av tävlingsperioden kommer alla inlägg med hashtag #vinter2023 dessutom vara med i en tävling där vinsten är en Fitbit Versa 4 (värd ca 2 400 kronor).

Vinnarna utses slumpmässigt baserat på hashtaggen #vinter2023, och meddelas i vår Community samt på viktvaktarna.se/se/vinterutmaning-2023.

Vinnarna samtycker till att användarnamn från Community publiceras i samband med vinst.

Det är inte möjligt att hämta ut eller betala ut priset kontant. Eventuell skatt på grund av vinst i tävlingen, betalas av vinnaren.

4. Bildrättigheter

Genom att acceptera Villkoren för deltagande och lägga upp/dela foton, garanterar deltagaren; att hen är ägare till alla rättigheter till bilden som använts i tävlingen. I synnerhet garanterar hen att alla nyttjanderätter och tillhörande upphovsrätter, samt andra rättigheter har iakttagits och alla nödvändiga rättigheter för användning och avslöjande har beviljats.

Deltagaren ansvarar för att bilden inte utlöser några andra klagomål och inte bryter mot gällande lag. I synnerhet, men inte uteslutande, garanterar deltagaren att respektera rättigheterna för alla personer och, i förekommande fall, platser som visas på bilden, i synnerhet rätten till sin egen bild. Deltagaren bekräftar att motsvarande upphovsrättigheter och nyttjanderätter finns i alla förevarande fall.

Endast tävlingsbidrag som inte bryter mot någon lag är välkomna i tävlingen. I synnerhet är rasistiska, våldsamma, politiskt extremistiska, sexistiska, diskriminerande eller på annat sätt kränkande publikationer inte tillåtna, liksom sådana som förolämpar, förtalar, hotar eller verbalt nedsätter andra människor, etniska grupper eller religiösa övertygelser.

Deltagaren bekräftar att huruvida fotografiet ska publiceras eller inte som en del av tävlingen är efter ViktVäktarnas eget gottfinnande. Deltagaren har inte rätt till någon ersättning om Viktväktarna bedömer att utesluta dennes tävlingsbidrag.

Deltagaren ger ViktVäktarna en vederlagsfri, icke-exklusiv, överlåtbar rätt att använda det uppladdade bildmaterialet, utan geografiska eller tidsmässiga begränsningar. Dessutom får ViktVäktarna rättigheterna att redigera (särskilt elektronisk bildbehandling i onlinenärvaro), samt duplicera bilden. Deltagare ger ViktVäktarna rätten att publicera deltagares namn och kommentarer på bilden i online- och tryckt publikation.

5. Dataskydd

Vi skyddar dina uppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, särskilt den allmänna dataskyddsförordningen (nedan GDPR). Ytterligare information finns i slutet av dessa Villkor för deltagande samt på vår hemsida under Personuppgiftspolicy.

6. Ansvarsbegränsning

ViktVäktarna har obegränsat ansvar om de uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet orsakar skador för en deltagare i förhållande dessa Villkor.

ViktVäktarna ansvarar endast för ringa vårdslöshet i händelse av brott mot en väsentlig avtalsförpliktelse. En väsentlig avtalsförpliktelse i den mening som avses i denna klausul är en förpliktelse vars fullgörande är väsentligt för fullgörandet av avtalet och vars fullgörande avtalsparten därför regelbundet kan förlita sig på.

ViktVäktarna är aldrig ansvariga för (i) Deltagarens bristande kommersiella framgång, förlust av vinst och indirekt skada (ii) skador som Viktväktarna med normal försiktighet inte skulle kunnat förutse.

Ansvarsbegränsningarna gäller också i tillämpliga delar för anställda och ställföreträdare för ViktVäktarna.

ViktVäktarnas eventuella ansvar för givna garantier och för anspråk baserade på produktansvarslagen (1992:18) förblir opåverkade av ovan.

7. Avbrytande av tävlingen samt uteslutande av deltagare

ViktVäktarna förbehåller sig rätten att ställa in tävlingen om ett korrekt genomförande av tekniska skäl inte är möjligt, det utan att deltagaren kan göra några anspråk mot ViktVäktarna till följd av detta.

ViktVäktarna förbehåller sig även rätten att utesluta enskilda deltagare från tävlingen om de bryter mot dessa villkor för deltagande eller påverkar tävlingens gång på ett otillåtet sätt.

8. Övrigt

Om någon av dessa bestämmelser skulle vara eller bli ogiltiga, ska giltigheten av de återstående bestämmelserna förbli opåverkad.

ViktVäktarna förbehåller sig rätten, i händelse av en naturkatastrof, krig, civil eller militär tvist, force majeure, eller varje faktisk eller förväntat brott mot någon tillämplig lag eller förordning, eller någon annan händelse utanför ViktVäktarnas kontroll, utan föregående meddelande avbryta eller ändra tävlingen eller avstå från eller ändra dessa villkor. Eventuella ändringar av tävlingen kommer att meddelas deltagarna så snart som möjligt.

Dataskyddsförklaring:

Med denna dataskyddsförklaring informerar vi dig om vilka personuppgifter vi samlar in och för vilka ändamål dina personuppgifter behandlas.

Personuppgiftsansvarig

är enligt GDPR:

WW Nordics AB

Hyllie Boulevard 17,

215 32 Malmö

Tel.: 010-110 43 43

E-post: info@viktvaktarna.se

Dataskyddsombud

Du kan kontakta företagets dataskyddsombud enligt följande:

info@viktvaktarna.se

Föremål för dataskydd

WW Nordics AB (“WW”, “vi”, “oss”, “vår”) organiserar Vinterutmaningen 2023, där du kommer att bli ombedd att ange följande personuppgifter: ditt användarnamn i Community, din bild, din e-postadress och vid vinst av Fitbit Versa 4, även önskad leveransadress i Sverige.

Behandling av personuppgifter

Vi försäkrar dig att vi använder dina personuppgifter som gjorts tillgängliga för oss uteslutande för de ändamål som förklaras i Villkoren för deltagande. Den rättsliga grunden för sådan behandling är artikel 6 (1) (a & b) GDPR.

Radering av personlig information

Vi kommer att radera eller anonymisera din personliga information så snart den inte längre behövs för de syften för vilka vi samlade in eller använde den i enlighet med Villkoren ovan. För ytterligare information om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta oss via e-post: info@viktvaktarna.se

Den berörda personens rättigheter

När det gäller behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att när som helst;

att på begäran få information om de personuppgifter som rör dig som vi har behandlat. Det kan ske inom ramen för artikel 14 & 15 GDPR, även kallad "rätt till information” och “rätt till tillgång”,

att kräva omedelbar rättelse eller komplettering av personuppgifterna om dig om de är felaktiga eller ofullständiga. Det kan ske inom ramen för artikel 16 GDPR, även kallad, "rätt till rättelse",

att under de villkor som beskrivs i artikel 17 GDPR kräva radering av de personuppgifter som rör dig, även kallad "rätt till radering”,

att kräva av oss begränsning av behandlingen i enlighet med artikel 18 GDPR och att invända mot vissa typer av behandling, även kallad "rätt till begränsning av bearbetning" och att "invända" och

att ta emot deras data i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format och/eller att överföra dessa data till en annan personuppgiftsansvarig, även kallad "rätt till dataportabilitet".

De rättigheterna listade ovan är inte en uttömmande lista för alla rättigheter du som registrerad har enligt gällande dataskyddslagstiftning. Mer information om dina rättigheter kan bl.a. hitta på www.imy.se

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du bor, arbetar eller där den påstådda överträdelsen ägde rum, om du anser att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot gällande dataskyddslagstiftning. Den tillsynsmyndighet som ansvarar för oss är:

Integritetsskyddsmyndigheten,

Box 8114,

104 20 Stockholm

Telefon: 08-657 61 00

E-post: imy@imy.se

[{"type":"span","children":[{"text":"Till Vinterutmaningen"}]}]

Häng med och tävla om fina priser, dela dina framgångar i vår Community!