WW ViktVäktarna användaravtal | WW ViktVäktarna

Användaravtal för medlemmar

Avtalets omfattning

Detta användaravtal (”Avtalet”) gäller för

(i) de fristående tjänster (”Fristående Tjänster”), exempelvis tillgång till WW ViktVäktarna WW Studio, och de avgiftsbaserade tjänster och erbjudanden online (nedan gemensamt kallade ”Internettjänster” och tillsammans med de Fristående Tjänsterna ”Produkter och Tjänster”) som kan köpas eller på annat sätt förvärvas på webbplatsen ”ViktVäktarna.se” eller annan webbsida som riktar sig till användare i Sverige som nu eller i framtiden ägs och drivs av WW Nordics (”WW ViktVäktarna”) eller någon av WW.com, Inc., WW International, Inc. eller deras respektive dotter- eller syskonbolag (nedan gemensamt kallade ”Webbplatsen” respektive ”WW ViktVäktarna Koncernbolag”), samt

(ii) för användningen av Webbplatsen. En användare av Webbplatsen och/eller Produkterna och Tjänsterna benämns i detta Avtal ”Användaren”. Vid tillämpning av punkterna 7, 9, 10, 11 och 13 skall uttrycket WW ViktVäktarna även anses innefatta WW ViktVäktarna Koncernbolag; dock utan att detta i sig skall grunda ett solidariskt ansvar mellan WW ViktVäktarna och WW ViktVäktarna koncernbolag 
Utöver de bestämmelser och villkor som anges i detta Avtal gäller även de bestämmelser och villkor som hålls tillgängliga i samband med tillhandahållande av de Fristående Tjänsterna för de Fristående Tjänsterna.
Detta Avtal ingås genom att Användaren sätter ett kryss i kryssrutan och klickar på knappen märkt ”Avsluta”, och de bestämmelser och villkor som anges här i, inklusive men inte begränsat till de som hänvisas till i punkten 17.3 nedan, skall vara bindande för WW ViktVäktarna och Användaren. 
Endast Användare bosatta i Sverige och med giltig svensk postadress äger rätt att prenumerera på WW ViktVäktarna Produkter och Tjänster. 
WW ViktVäktarna förbehåller sig rätten att ändra detta Avtal. WW ViktVäktarna kommer att underrätta Användaren om ändringar i Avtalet genom att anslå dessa på Webbplatsen eller på annat lämpligt sätt. En ny eller ändrad version av detta Avtal träder ikraft, och gäller för all användning av Produkterna, Tjänsterna och Webbplatsen, från den dag ändringen anslogs på Webbplatsen. Genom att använda Webbplatsen eller Produkterna och Tjänsterna efter att Användaren blivit informerad om sådana ändringar, accepterar Användaren dessa ändringar oavsett om Användaren granskat dessa eller ej.

Användarens förpliktelser

Användaren har inte rätt att överlåta, överföra eller underlicensiera sina rättigheter enligt detta Avtal. Användarens prenumeration på Produkterna och Tjänsterna gäller endast för Användarens personliga, icke-kommersiella bruk och får således inte delas med någon annan. Endast Användaren personligen får använda användarkontot och lösenordet för att få tillgång till Internettjänsterna eller Webbplatsen. 
För att möjliggöra en korrekt identifiering och fakturering, förbinder sig Användaren att förse WW ViktVäktarna med de korrekta och fullständiga uppgifter som krävs för prenumeration på Produkterna och Tjänsterna, inklusive namn, adress, telefonnummer, e-postadress och uppgift om betalningssätt. Användaren förbinder sig att tillse att sådana uppgifter, och andra uppgifter som Användaren förser WW Viktväktarna med, uppdateras kontinuerligt så att dessa är korrekta och aktuella. Användaren förbinder sig vidare att inte registrera sig för mer än ett konto, skapa ett konto för någon annan eller skapa en falsk eller missledande identitet på Webbplatsen.

Om Användarens konto annulleras eller upphävs av någon anledning förbinder sig Användaren att inte registrera sig igen på Webbplatsen med användandet av ett annat namn eller på något annat sätt. Om WW ViktVäktarna har anledning att anta att en Användarens konto sedan tidigare har avslutats, så förbehåller WW ViktVäktarna sig rätten att, utan att meddela Användaren därom, avsluta eventuella nya konton som Användaren registrerar. WW ViktVäktarna förbehåller sig därutöver rätten att använda sig av andra förfaranden för att förhindra sådan omregistrering i enlighet med detta Avtal eller lag.2.3 Användaren skall hantera sitt lösenord och sina kontouppgifter konfidentiellt. Användaren skall omedelbart underrätta WW ViktVäktarna om han får kännedom om eller misstänker att någon annan än Användaren använder användarkontot till Internettjänsterna (”Användarkontot”) eller något behörighetsbevis till de Fristående Tjänsterna, vare sig detta är skriftligt eller ej. I sådant fall är Användaren, om denne förfarit vårdslöst, ansvarig för sådan otillbörlig användning av Webbplatsen eller Produkterna och Tjänsterna upp till sjuttiotvå (72) timmar efter att Användaren har informerat Kundtjänst skriftligen om sådant säkerhetsbrott. Fram till dess skall alla avsiktsförklaringar (exempelvis ingångna avtal) som givits med användning av Användarens lösenord eller uppgifter från Användarkontot anses ha givits av Användaren, om inte Användaren kan visa att han ej förfarit vårdslöst.

Avgifter och arvoden

Användaren förbinder sig att erlägga de avgifter och arvoden i samband med användandet av WW ViktVäktarna Produkter och Tjänster som anges i WW ViktVäktarna betalningsvillkor eller som överenskommits i samband med att Användaren tecknade sin prenumeration. Förutom sådana avgifter och arvoden skall Användaren svara för sina egna kostnader för uppkoppling mot Webbplatsen och Internettjänsterna, såsom telefonkostnader (inklusive avgifter för långväga samtal om det är tillämpbart), andra kostnader för anslutning till Internet, telefon- och datorutrustning samt tillämpliga skatter/moms. 
WW ViktVäktarna äger rätt att när som helst höja avgifter och arvoden eller att införa nya avgifter och arvoden, efter att i rimlig tid dessförinnan ha underrättat Användaren härom genom att anslå sådana ändringar på Webbplatsen eller på annat sätt. 
Genom att ingå Användaravtalet förbinder sig Användaren att till WW ViktVäktarna erlägga betalning för fasta och periodiskt återkommande avgifter och arvoden som anges på Webbplatsen eller som Användaren på annat sätt får meddelande om samt eventuella skatter och andra avgifter och arvoden förknippade därmed. Betalning skall ske genom giltigt kreditkort öppet för internetköp eller annan betalningsform som från tid till annan godkänns av WW ViktVäktarna. Varje gång Användaren använder Produkterna och Tjänsterna bekräftar Användaren på nytt att Användaren är införstådd med och accepterar dessa betalningsvillkor.
Efter att Användaren ingått Användaravtalet kommer Användarens kreditkort eller överenskommet konto som tillhör Användaren att automatiskt debiteras vid faktureringsperiodens början och vid påbörjandet av varje kommande faktureringsperiod(vid sådana eller annan tid som företaget bestämmer, förutsatt att WW ViktVäktarna meddelar Användaren om ändringar i betalningsintervall genom att publicera de ändringar i villkoren på hemsidan eller på annat sätt meddela användaren), såvida inte Användaren säger upp Användaravtalet före ingången av sådan förnyelseperiod i enlighet med punkt 4 i Användaravtalet. Avgiften för kommande faktureringsperioder kommer att bli densamma som för tidigare period förutom i fall

(i) då avgiften ändras i enlighet med punkt 3.2 i Användaravtalet,
(ii) då Användaren varit berättigad till rabatt men inte längre är berättigad till sådan rabatt, eller
(iii) om avgiften ändras till följd av förändrad betalningsperiod för Användaren.

Om Användaren gjort överenskomna förskottsinbetalningar för ett flertal perioder eller om Användaren varit berättigad till rabatterat pris men inte längre är berättigad till sådan rabatt, kommer Användarens prenumeration vid ingången av en förnyelseperiod att automatiskt förnyas till WW ViktVäktarna standardpris och för standardperiod (vanligtvis en månad). Om WW ViktVäktarna erbjuder möjlighet till överenskomna förskottsinbetalningar vid denna tidpunkt och Användaren önskar teckna sig för ytterligare förskottsinbetalningar, skall Användaren underrätta WW ViktVäktarna härom före utgången av den innevarande perioden för vilken Användaren tidigare betalat.
Om Användaren säger upp Användaravtalet kort före utgången av en faktureringsperiod och av förbiseende faktureras för nästkommande period, skall Användaren omedelbart kontakta Webbplatsens Kundtjänst för återbetalning av sådana avgifter. Om Användaren använder Produkterna och Tjänsterna under den nästkommande perioden äger Användaren inte rätt till återbetalning.
Avgifter och arvoden återbetalas inte, med undantag av nedanstående:
(i) Användaren frånträder Användaravtalet i enlighet med punkt 12 i Användaravtalet;
(ii) Användaren erlagt överenskomna förskottsinbetalningar för flera perioder och beslutar att avbeställa under sådan förbetald period. I sådant fall kommer WW ViktVäktarna att återbetala eventuell mellanskillnad mellan det inbetalda beloppet och det belopp som skulle ha erlagts enligt WW ViktVäktarna vid den tiden gällande standardprislista, och inte enligt det specialpris som erbjöds vid prenumerationstillfället;
(iii) Användarens prenumeration upphör före utgången av en period som Användaren erlagt betalning för, på grund av att Användaren inte uppfyller de krav som anges i punkt 5.4 i Användaravtalet, i vilket fall WW ViktVäktarna skall återbetala sådant belopp för outnyttjad period i enlighet med WW ViktVäktarna från tid till annan gällande återbetalningspolicy (med undantag för eventuella fasta startarvoden); eller
(iv) WW ViktVäktarna säger upp Användaravtalet av andra skäl än de ovannämnda eller av skäl som anges i punkt 4.3 i Användaravtalet före utgången av en period som Användaren har erlagt betalning för, varvid WW ViktVäktarna skall återbetala belopp för sådan outnyttjad period enligt en pro rata basis (med undantag för fasta startarvoden).
I dessa Betalningsvillkor avser termen ”Användaravtalet” det avtal om prenumeration på produkter och/eller tjänster från WW ViktVäktarna som dessa Betalningsvillkor utgör en bilaga till. Alla andra definierade termer som används i dessa betalningsvillkor skall ha den betydelse som anges i Användaravtalet.

Uppsägning

Om inte parterna överenskommit om annat gäller detta Avtal tills vidare. 
Om Avtalet inte sagts upp av någon part senast sjuttiotvå (72) timmar före avtalstidens utgång – i de fall då parterna överenskommit om en fast avtalstid – förlängs Avtalet automatiskt att gälla tills vidare. För det fall att Avtalet gäller tills vidare kan båda parter när som helst, med sjuttiotvå (72) timmars varsel, säga upp detta Avtal. Uppsägning av detta Avtal skall ske skriftligen (varvid e-post anses vara skriftligt). Användarens uppsägning skall sändas till Kundtjänst, se WW ViktVäktarna Kontaktuppgifter.
Båda parter äger rätt att säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande för det fall den andra parten bryter mot någon avtalsbestämmelse som är av väsentlig betydelse för syftet med detta Avtal. WW ViktVäktarna äger vidare rätt att säga upp detta Avtal om:

Användaren inte uppfyller de krav som framgår av punkt 2 i detta Avtal,
Användaren begår eller försöker begå skadebringande handling (som inte utgör avtalsbrott),
WW ViktVäktarna inte kan debitera Användarens kreditkort eller bankkonto eller om Användaren på annat sätt inte uppfyller sin betalningsskyldighet enligt punkt 3 i detta Avtal,
Användaren anger uppgifter som är osanna, inkorrekta eller ofullständiga eller om WW ViktVäktarna på skäliga grunder har anledning att misstänka att så är fallet och Användaren inte vidtager rättelse inom av WW ViktVäktarna angiven rimlig tidsfrist, eller
Användaren – inom en tidsfrist bestämd av WW ViktVäktarna – inte fogar sig efter annan väsentlig bestämmelse i Avtalet.
Istället för att säga upp Avtalet enligt punkterna 4.2 och 4.3 i detta Avtal skall WW ViktVäktarna ha möjlighet att efter eget gottfinnande stänga av Användaren från tillgång till Produkterna och Tjänsterna och/eller Användarens utnyttjande av Webbplatsen. Rätten till avstängning skall inte utgöra något hinder för WW ViktVäktarna att säga upp detta Avtal efter att avstängning skett. Vid uppsägning av eller avstängning enligt detta Avtal har WW ViktVäktarna rätt att omedelbart avaktivera Användarens Användarkonto och spärra all annan tillgång till Webbplatsen och/eller till Produkterna och Tjänsterna. Om sådan avaktivering sker före utgången av en fakturaperiod, kommer Användaren inte att erhålla någon återbetalning av outnyttjad inbetald avgift eller förskottsbelopp under sådan fakturaperiod, i enlighet med punkt 3.
Om Användaren säger upp sin prenumeration på en viss del av Produkterna och Tjänsterna, skall detta Avtal även fortsättningsvis gälla för den eller de delar av Användarens prenumeration på Produkter och Tjänster som ej sagts upp. Om Användaren säger upp sin prenumeration på samtliga de Produkter och Tjänster som Användaren prenumererat på, kommer Användaren att kvarstå som registrerad användare av Webbplatsen, såvida Användaren inte skriftligen särskilt anmäler annat (varvid e-post anses vara skriftligt) till Kundtjänst. 
Användaren hittar vilken avtalstid som gäller i sitt välkomstmail från WW ViktVäktarna under rubriken "Medlemskap".

Användning av och tillgänglighet till Webbplatsen och Internettjänsterna

Under förutsättning att Användaren till fullo följer bestämmelserna i detta Avtal och såvida inget annat anges i detta Avtal ger WW ViktVäktarna Användaren en icke exklusiv, icke överförbar, begränsad rätt att använda och förevisa Webbplatsen och det material som presenteras där samt de Internettjänster som Användaren har prenumererat på, för sitt personliga och icke-kommersiella bruk. 
Användaren får inte ändra, publicera, vidarebefordra, distribuera, förevisa eller delta i överlåtelse eller försäljning, vidareutveckla eller på annat sätt kommersialisera (exempelvis i tryckt form eller på annan webbsida eller nätansluten dator), vare sig helt eller delvis, något av innehållet på Webbplatsen utan att i förväg ha erhållit WW ViktVäktarna skriftliga samtycke. Användaren har ingen äganderätt till material som nedladdats från Webbplatsen till Användarens egen dator. 
WW ViktVäktarna äger rätt att, efter eget gottfinnande och utan plikt att meddela Användaren i förväg, upphöra med, modifiera eller förändra Webbplatsen eller Internettjänsterna, utan att detta grundar någon skadeståndsskyldighet gentemot Användaren. 
Tillgängligheten och användandet av WW ViktVäktarna Internettjänsterna kan från tid till annan av WW ViktVäktarna komma att begränsas till vissa användare eller typer av användare av demografiska, geografiska, hälsorelaterade eller av andra skäl (se även punkt 13). WW ViktVäktarna äger rätt att när som helst avbryta Användarens prenumeration på Internettjänsterna av sådana skäl. 
Webbplatsen och Internettjänsterna är inte avsedda för och får inte användas av barn. Webbplatsen och Internettjänsterna är uteslutande till för personer som är 18 år eller äldre. Personer under 18 år äger inte rätt att använda Webbplatsen. 
Användaren förbinder sig att inte överföra något material till Webbplatsen som kan innehålla virus eller något annat program som kan begränsa funktion i mjuk- eller hårdvara (se WW ViktVäktarna uppförandekod). Användaren är ansvarig för och skall ersätta WW ViktVäktarna för eventuella skadeståndsanspråk som riktas mot WW ViktVäktarna till följd av Användarens avsiktliga eller grovt vårdslösa underlåtenhet att iaktta denna skyldighet. 

Integritet
WW ViktVäktarna är måna om att skydda Användarens integritet i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Alla personuppgifter som inhämtas av WW ViktVäktarna från Användaren genom Webbplatsen eller på annat sätt kommer att behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och enligt WW ViktVäktarna Personuppgiftspolicy, som återfinns på vår hemsida.

Om Användaren, självmant eller på uppmaning av WW ViktVäktarna, skickar material (exempelvis recept eller meddelanden) till WW ViktVäktarna eller till Webbplatsen eller via sociala medier (gemensamt ”Inlägg”) ger Användaren härmed WW ViktVäktarna en royalty-fri, evig, oåterkallelig, överlåtbar, sublicensierbar, icke-exklusiv licens att använda och bearbeta sådana Inlägg med de begränsningar som framgår av Upphovsrättslagen (1960:729). Licensen innefattar särskilt en rätt för WW ViktVäktarna att mångfaldiga, ändra, anpassa, publicera, vidareutveckla, distribuera, kommunicera till allmänheten, framföra och visa sådana Inlägg globalt och att inarbeta sådana Inlägg i andra verk oavsett form, media eller teknologi, i vilket syfte som helst.
Inlägg du delar med dig av till oss kan spridas till andra användare och till allmänheten. Detta medför att Inlägg kommer att göras tillgängliga för behandling från andra aktörer. Sådan behandling som andra aktörer genomför faller utanför WW ViktVäktarnas ansvar. Med undantag av vad som sägs i WW ViktVäktarnas Personuppgiftspolicy, erinras Användaren om att inget Inlägg är föremål för någon sekretesskyldighet från WW ViktVäktarnas sida och WW ViktVäktarna är inte ansvariga för användandet eller publicerandet av något Inlägg.

Länkar och produkter och tjänster från tredje man på Webbplatsen 

Med undantag för Produkterna och Tjänsterna är detta Avtal endast tillämpligt för Webbplatsen, och inte för andra webbsidor som ägs eller drivs av andra fysiska eller juridiska personer. WW ViktVäktarna eller tredje part kan tillhandahålla länkar till andra globala webbsidor eller andra informationskällor än Webbplatsen. WW ViktVäktarna är inte ansvariga för tillgängligheten av sådana externa webbsidor eller informationskällor och WW ViktVäktarna stödjer eller godkänner inte och är inte ansvariga eller skadeståndskyldiga för material på eller från sådana webbsidor eller informationskällor. 
Användaren kan från tid till annan ges möjlighet att beställa tjänster eller produkter från tredje man genom Webbplatsen. Alla transaktioner och angelägenheter avseende tjänster och produkter mellan Användaren och tredje man är uteslutande en angelägenhet mellan Användaren och sådan tredje man.

Garanti rörande Webbplatsen

Till den del Webbplatsen innehåller funktioner som syftar till att uppnå objektiva och mätbara resultat åtar sig WW ViktVäktarna att inom skälig tid söka korrigera eventuella brister i sådana funktioner. 
För det fall det föreligger sådan bristfällig funktion som avses i 9.1 är den enda påföljd som Användaren kan göra gällande Användarens rätt att säga upp Avtalet i enlighet med punkt 4. 
WW ViktVäktarna kan inte hållas ansvariga för avbrott i tillgängligheten eller haveri på Webbplatsen som förorsakas av händelser utanför WW ViktVäktarna kontroll. Ej heller ansvarar WW ViktVäktarna för Användarens eventuella förlust av data till följd av händelser utanför WW ViktVäktarna kontroll. 

Ansvarsbegränsning

WW ViktVäktarnas ansvar gentemot Användaren i anledning av detta Avtal är begränsat till skador som orsakats genom grov vårdslöshet från WW ViktVäktarnas sida. Under förutsättning att WW ViktVäktarna inte agerat med grov vårdslöshet, ansvarar WW ViktVäktarna inte heller för (a) förlust, skada eller annan konsekvens som kan drabba Användaren på grund av fördröjda, förstörda eller förvanskade data, avbrott, icke levererade data, felaktigt levererade data eller liknande händelser, eller (b) konsekvenser som kan drabba Användare om en annan användare – medvetet eller omedvetet - skaffar sig tillgång till någons dataresurser och stör eller försvårar informationsöverföring.
Användaren är skyldig att hålla WW ViktVäktarna skadeslöst från varje krav som annan användare eller tredje man kan komma att rikta mot WW ViktVäktarna som en följd av Användarens användande av Webbplatsen.

Överlåtelse och kvittning

Användaren äger inte rätt att vare sig helt eller delvis till tredje man överlåta sina rättigheter enligt detta Avtal. WW ViktVäktarna har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal. 
Användaren är endast berättigad till kvittning av eventuella motkrav mot WW ​ViktVäktarna om dessa har sin grund i lagakraftvunnen dom eller accepteras av WW ViktVäktarna. 

Rätt att frånträda avtalet (Ångerrätt)

Om en användare ansluter sig till de produkter och tjänster via hemsidan, har användaren rätt att frånträda detta avtal genom skriftligt meddelande som sänds av användaren (varvid e-post anses vara skriftligt) till WW ViktVäktarna inom 14 dagar (eller sju arbetsdagar, om detta innebär en längre period) från dagen då användaren erhöll information om användarens rätt att frånträda (vilket vanligen sker via e-post). Användaren har dock inte rätt att frånträda detta avtal om fullgörandet av de fristående tjänsterna med användarens samtycke har påbörjats under ångerfristen, exempelvis:
Coach + Digital, om användaren har deltagit i en Wellness Check in eller Wellness Workshop.
Online Coach + Digital (Coach Online), användaren har anslutit sig till gruppen.
Anmälan om frånträdande, som hänvisas till 12.1 behöver inte innehålla några skäl för frånträdandet. Anmälan skall sändas till Kundservice i enlighet med de kontaktuppgifter som anges i WW ​ ViktVäktarna Kontaktuppgifter.
Ytterligare information om användarens rätt att frånträda avtalet finns i den e-postbekräftelse som användaren fått i samband med att användaren tecknat sin prenumeration på produkterna och tjänsterna. 

Friskrivning beträffande hälsoråd (Hälsonotis)

Webbplatsen och Produkterna och Tjänsterna är endast avsedda att hjälpa Användaren med sin egen viktminskning. WW ViktVäktarna är ingen medicinsk organisation och dess personal kan inte lämna Användaren medicinska råd eller ställa diagnoser, och inget av materialet på Webbplatsen eller någon av Produkterna och Tjänsterna skall anses utgöra sådana råd eller diagnoser. Upplysningar och rapporter som lämnas av WW ViktVäktarna skall inte användas som en ersättning för konsultation, utvärdering eller behandling av läkare. 
Användaren uppmanas och rekommenderas att konsultera läkare innan försök att gå ned i vikt eller en dietkur påbörjas. Webbplatsen och Produkterna och Tjänsterna är endast avsedda för friska vuxna personer. Webbplatsen och Produkterna och Tjänsterna är inte avsedda för användning av minderåriga eller personer som har någon form av hälsoproblem. Sådana personer uppmanas särskilt att söka professionell medicinsk rådgivning innan någon form av viktminskningsförsök eller dietkur påbörjas. Innan påbörjandet av något viktminskningsprogram och före användandet av någon av Produkterna och Tjänsterna skall Användaren försäkra sig om att han/hon inte är underviktig. 

Vårt program är inte framtaget för gravida och WW ViktVäktarna tillåter inte att du blir medlem om du är gravid. Om du redan är medlem och blir gravid:

  • Vi rekommenderar att du avslutar ditt medlemskap, du kan när som helst under graviditeten välja att avsluta medlemskapet hos oss. Efter graviditeten är du välkommen att bli medlem hos WW ViktVäktarna igen. Lämplig tid för detta tas i samråd med kontakt på mödravårdscentralen.
  • Om du och din barnmorska tycker det är lämpligt att du behåller ditt medlemskap hos WW ViktVäktarna, är du välkommen att göra det under följande förutsättningar:
    Du ska inte följa programmet från WW ViktVäktarna utan istället följa de råd och instruktioner du får av din kontakt på MVC när det gäller din vikt, mat, aktivitet, mindset och sömn.


Mer information lämnas i WW ViktVäktarna Hälsonotis, som utgör en del av detta Avtal. 

Registrerade användare på Webbplatsen

Som prenumerant på Internettjänsterna blir Användaren automatiskt en registrerad användare av Webbplatsen, vilket ger Användaren tillgång till vissa tjänster, erbjudanden, funktioner eller resurser på Webbplatsen som t ex möjlighet att delta i de sociala forum som finns på vår webbplats eller använda funktionen "Kontoinställningar". Med ”sociala forum” menas bloggar, personliga sidor, gruppsidor, elektroniska anslagstavlor, receptutbytestjänster eller liknande aktiviteter där Användaren kan kommunicera med andra registrerade användare av Webbplatsen eller posta eget material.
Användaren åtar sig att följa de regler för uppförande som anges i WW ViktVäktarna Uppförandekod. 

Upphovsrätt och varumärken

Användaren är införstådd med att Webbplatsen och allt det material som görs tillgängligt av WW ViktVäktarna i samband med tillhandahållandet av Produkterna och Tjänsterna innehåller material som ägs av WW ViktVäktarna och/eller WW ViktVäktarna Koncernbolag, att detta material är immaterialrättsligt skyddat genom upphovsrätt, databasrättigheter, patenträtt, varumärkesrätt och/eller andra äganderätter och att dessa rättigheter är giltiga och skyddade i alla former, media och tekniker som existerar nu eller som utvecklas i framtiden. 
Allt material är upphovsrättsligt skyddat under svensk upphovsrättslag (och, i tillämpliga fall, liknande utländsk lag) och WW ViktVäktarna och/eller WW ViktVäktarna Koncernbolag äger (eller har givits licens till) upphovsrätt i urvalet, sammanställningen, presentationen och förbättringen av sådant material. 
Alla varumärken på Webbplatsen och i det material som görs tillgängligt av WW ViktVäktarna i samband med tillhandahållandet av Produkterna och Tjänsterna tillhör respektive ägare. WW är firmanamnet och det registrerade varumärket som ägs av WW International, Inc. som tillsammans med andra varumärken finns representerade på Webbplatsen. WW ViktVäktarna ingår i samma koncern som WW.com, Inc. och WW International, Inc. och har licens att använda varumärket WW på Internet. WW ViktVäktarna affärspartners, leverantörer, annonsörer, sponsorer, licensgivare, kontraktspartners och andra utomstående parter kan också ha ytterligare äganderätt till material på Webbplatsen. 

Vid avbrutet medlemskap

Vid misslyckande av debitering äger f n WW ViktVäktarna rätt att debitera Användaren med en administrationsavgift på 200 kr om Användaren efter påminnelser skickade via mail från WW ViktVäktarna inte betalat sin månadsavgift.

Övrigt

Detta Avtal skall regleras och tolkas i enlighet med svensk materiell lag. Tvister i anledning av detta Avtals tillkomst, tolkning eller tillämpning skall, med uteslutande av andra forum, avgöras i svensk domstol.
Om någon bestämmelse i detta Avtal blir olaglig, ogiltig eller av annan anledning blir verkningslös skall sådan bestämmelse anses som åtskild från Avtalets övriga bestämmelser och sådant åtskiljande skall inte påverka giltigheten och verkställigheten av de återstående bestämmelserna. I sådant fall skall den ogiltiga bestämmelsen ersättas med en giltig bestämmelse som parterna skulle ha enats om för att uppnå samma ekonomiska resultat.
Detta Avtal utgör tillsammans med WW ViktVäktarna PersonuppgiftspolicyAnvändarvillkor för WW ViktVäktarna Webbplats (i tillämpliga delar), Betalningsvillkor, Uppförandekod, Hälsonotisen samt de eventuella bestämmelser och villkor som hålls tillgängliga i samband med tillhandahållande av de Fristående Tjänsterna det fullständiga avtalet mellan Användaren och WW ViktVäktarna. Om det uppstår någon motstridighet mellan innehållet i detta Avtal och innehållet i Användarvillkoren för WW ViktVäktarna Webbplats skall detta Avtal äga företräde.

Senast uppdaterad 29 mars 2021